Publicerad 05 november 2010

Japans och Sydkoreas nationella strategier för tillväxt

– en kort uppdatering hösten 2010

Japan och Sydkorea är två av världens viktigaste kunskapsekonomier. Japan, världens nu tredje största ekonomi efter USA och Kina,  upplevde år 2009 sitt första regeringsskifte sedan 1954. I december 2009 annonserade  den nya regeringen skissen på en ny tillväxtstrategi, med särskild tonvikt på forskning och innovation, och med ett tioårigt perspektiv. Denna preciserades under juni  2010 och i augusti respektive oktober 2010 presenterade regeringen 21 långsiktiga strategiprojekt och 100 prioriterade nya policyåtgärder för 2011. Sydkoreas tillväxtkoncept ”Green Growth” kan beskrivas som ett prioriterat policyfokus med stark tonvikt på hållbar tillväxt i alla delar av samhället.

De stora och kraftiga satsningarna kommer att innebära en rad nya samarbets- och affärsmöjligheter för Sverige och svenska aktörer inom forsknings- och innovationsområden där vi redan är starka. Vi vill lyfta fram följande för fortsatt diskussion och policyöverväganden: 

Japan:

  1. Gör det svenska beslutssystemet inom policy- och näringsliv tidigt medvetet om konsekvenserna av ändrade konkurrensförutsättningar för japanskt företagande, såsom sänkta bolagsskatter och regelförenklingar, vilka kan komma att ändra spelreglerna för att framgångsrikt bedriva affärer i Japan. 
  2. Följ utvecklingen inom japanska initiativ såsom Future City Initiative så att relevanta kunskaps- och näringslivsmiljöer i Sverige kan samverka med dessa.
  3. Säkerställ att tillräcklig kunskap finns om den Japanska satsningen på export av infrastruktur (spårbunden trafik, kärnkraft) så att relevanta svenska aktörer kan agera.
  4. Undersök förutsättningarna för att etablera ett direktflyg från den Tokyonära flygplatsen Haneda till Stockholm.
  5. Delegationer på ministernivå med relevanta aktörer från policy, akademi och näringsliv bör genomföras under kommande mandatperiod för att i mer detalj ta del av den japanska tillväxtstrategin, besöka platser där satsningar görs, och verka främjande för svenskt näringsliv. 

Sydkorea:

  1. Studera policyexempel från Sydkorea för att se hur miljöpolitik och investeringar i en grön ekonomi kan kopplas till tillväxt och jobbskapande. 
  2. Använd intresset i Sydkorea för Sveriges hållbara ekonomiska och miljömässiga utveckling för att öka samverkan mellan länderna inom områden för grön tillväxt.
  3. Satsa på åtgärder som kan öka intresset bland svenska företag för den sydkoreanska marknaden. Med handelsavtalet mellan EU och Sydkorea kommer förutsättningarna för försäljning, investering och företagssamverkan att snabbt ändras.
  4. Undersöka förutsättningarna och fördelarna med ett svenskt engagemang i Global Green Growth Institute. 
  5. En delegation på statsminister, eller vice statsministernivå bör genomföras under kommande mandatperiod.