Studieområde:

Städer och stadsstrukturer

– en förstudie om hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras

Den här rapporten är en förstudie om hur olika städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras. Rapporten diskuterar två huvudsakliga frågeställningar: Vad är en stad och hur kan olika städers betydelse för tillväxt beskrivas och analyseras?

I Sverige saknas för närvarande en definition för vad en stad är. Avsaknaden av en definition är ett hinder för att utföra analyser som bygger på att kvantifiera städers tillstånd och utveckling. Däremot så finns definitioner för tätorter och den här rapporten utgår därför från befintliga definitioner av tätorter, för att undersöka hur en definition för städer skulle kunna konstrueras. 

F.d. Glesbygdsverket har en tätortsdefinition som består i att först ta fram de tätorter som enligt SCB:s tätortsdefinition består av minst 3 000 invånare och sedan lägga till ett pendlingsomland på fem minuters bilfärd. Pendlingsomlandet på fem minuter möjliggör så att enskilda tätorter kan sammanföras till gemensamma tätortsområden. Detta skapar en funktionell bild över olika tätortsområden och fungerar bra för framför allt storstadsområden. Däremot så fungerar definitionen mindre bra i andra fall och troligen borde kriterierna för att tillhöra samma tätortsområde justeras. 

En tätort har också viktiga kopplingar till andra tätorter och den omgivande landsbygden. I den här rapporten presenteras därför två angreppssätt för att kartlägga och analysera dessa kopplingar. Sammanfattningsvis kan tätorten beskrivas som att bestå av tre dimensioner: stadens inre områden, stadens yttre avgränsning, samt stadens kopplingar till andra städer och områden.

En stor del av den här rapporten har ägnats åt att diskutera hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyserats. Syftet har varit att försöka förstå vad som kännetecknar städer av olika storlek, samt att beskriva huruvida olika städer har olika förutsätt­ning­ar för tillväxt. Diskussionen har skett utifrån synsättet att städer kan ha olika funktioner, uppgifter eller roller på regional eller nationell nivå. En stad kan således ha en viktig politisk funktion, vara ett ekonomiskt center, ett center för utbildning och forskning, ett nav för transporter och kommunikation, eller inneha en roll som kulturellt center. 

De områden som relativt enkelt kan beskrivas med hjälp av indikatorer är städers politiska funktion, deras kommunikationer samt förekomst av utbildning och forskning. Städers ekonomiska aktivitet är däremot svårare att beskriva. Problemet består i att ekonomisk aktivitet är svårt att lokalisera till enskilda geografiska koordinater. Det är oklart huruvida statistiken kan förbättras på detta område och en möjlig utväg kan istället vara att hitta andra sätt att beskriva den ekonomiska aktiviteten. Den här rapporten har heller inte föreslagit några konkreta indikatorer för städers kulturella eller sociala värden. Tillgången till bostäder anses dock vara en viktig framtida indikator över städers attraktivitet och möjlighet att växa.

Den här rapporten är således en förstudie för att få en förståelse för vad en stad är, samt hur olika städer kan beskrivas och analyseras. Nästa steg är att ta fram en analytisk användbar definition av staden samt att vidareutveckla de olika indikatorerna för att mäta städers tillstånd och utveckling.

Städer och stadsstrukturer – en förstudie om hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras

Serienummer: WP/PM 2010:09

Diarienummer: 2010/014

Ladda ner rapport Pdf, 1.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev