Studieområde:

Hur används styrmedel för hållbar stadsutveckling?

– exempel från Kina, USA, Japan, Frankrike och Indien

En majoritet av världens befolkning bor idag i städer – och andelen växer för varje år som går. Bara i Kina beräknas 13–20 miljoner personer lämna landsbygden för att bosätta sig i städerna varje år. Enligt prognoser kommer Kina 2050 ha närmare 1,2 miljarder stadsbor – att jämföra med dagens 500 miljoner. Situationen är densamma i de flesta snabbväxande länder och även i Europa och USA, om än under mer ordnade former. Städer och stadsutveckling är därför en central del i strävan mot en mer hållbar tillväxt.

För att påverka utvecklingen i städer mot ökad resurseffektivitet, minskade utsläpp och ökad social välfärd kommer nya innovativa policyintrument och förfining av redan existerande styrmedel sannolikt att bli nödvändiga. Behovet av kunskap om hur detta ska gå till är stort och kommer rimligtvis att växa än mer framöver med tanke på utmaningens omfattning och på hur komplex frågan om styrmedel är.

Tillväxtanalys rapport beskriver i fallstudier från Kina, USA, Japan, Frankrike och Indien erfarenheter och effekter av styrmedel för en hållbar strukturomvandling i och omkring städer. Syftet är att presentera alternativa handlingsvägar och lyfta fram goda exempel från andra länder samt att försöka beskriva vilka effekter olika handlingsalternativ kan få i Sverige. Ambitionen är inte att ge svar på vilka styrmedel som fungerar bäst utan att ge vägledning kring var det kan vara värt att göra mer djupgående analyser och utvärderingar.  De huvudsakliga slutsatserna är: 

  • Kunskapen om olika styrmedels effekter, fördelar och nackdelar behöver utvecklas och spridas. Till viss del är det en fråga om pedagogik och kommunikation, mycket är redan känt om de allmänna principerna för hur styrmedel kan användas för att nå miljömål och andra samhällsmål. I praktiken måste dock många andra hänsyn tas än vad  de förenklade ekonomiska modeller som ofta ligger till grund för dessa principer klarar av att hantera.
  • Behovet av utvärderingar och effektanalyser kommer att växa och Sverige har här mycket att vinna på att närmare granska utvecklingen av styrmedel i strategiskt viktiga länder. 
  • Länder som Kina och Indien bör studeras för att bevaka utveckling av marknader och affärsmöjligheter för Sverige och svenska företag, men också för att identifiera möjligheter till kunskapsöverföring i båda riktningarna. 
  • I Japan och Frankrike finns intressanta exempel på  policyinstrument och metoder för att trimma innovations­systemen för hållbar stadsutveckling. Det är av intresse för Sverige att lära av dessa i så stor utsträckning som möjligt.
  • USA har stora problem med nationell policy på detta område, men utvecklingen bör ändå bevakas för att tidigt kunna identifiera trender som kan öppna upp möjligheter för Sverige. Det finns också många positiva exempel på regional och lokal nivå redan idag som är värda att studera närmare.

Hur används styrmedel för hållbar stadsutveckling? – exempel från Kina, USA, Japan, Frankrike och Indien

Serienummer: WP/PM 2011:02

Diarienummer: 2010/280

Ladda ner rapport Pdf, 630.2 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev