Publicerad 28 februari 2011

Tillväxtmöjligheter för Sverige på den japanska åldrande ”silvermarknaden”

Konsultfirman Frost & Sullivan har för Tillväxtanalys räkning studerat möjligheterna för svenska företag på den japanska ”silvermarknaden”, det vill säga allmänt uttryckt marknaden för den äldre delen av befolkningen. Försök har även gjorts för att identifiera japansk teknik och innovationer av intresse för Sverige inklusive områden av relevans för svenska forskargrupper. Tillväxtanalys Tokyo står bakom de slutsatser som lagts fram av Frost & Sullivan, och slutsatserna har uppnåtts i dialog med Tillväxtanalys.

Den svenska sammanfattningen till studien summerar och kommenterar de viktigaste slutsatserna, men utelämnar bakgrundsmaterialet av detaljer i form av statlig statistik och rapporter, data och resultat av olika marknadsundersökningar och opinionsundersökningar som utförts i Japan mellan 2005 - 2010. 

Även om den japanska ekonomin fortfarande är en av de största och mest utvecklade i världen så står Japan inför en ökande börda  från sin snabbt åldrande befolkning. Den japanska marknaden är i en snabb förvandling till en "silvermarknad" där den överväldigande majoriteten av potentiella kunder är äldre än 50 år. Svenska företag med intresse mot äldremarknaden bör därför se på Japan med speciellt intresse, och lärdomar finns även för svenska politiker och offentliga beslutsfattare då Sverige står inför liknande utmaningar.

En tidig förståelse av marknadsmöjligheter kan ge betydande marknadsfördelar. I studien har Frost & Sullivan och Tillväxtanalys plockat ut vad vi finner är tio goda möjligheter för svenska företag och organisationer – dessa återges även här på svenska.

Vår uppfattning är att den allra viktigaste faktorn för ett fördjupat erfarenhets- och affärsutbyte mellan Sverige och Japan är att skaffa sig kunskap och kontakter på plats. Denna i ord så elementära slutsats är tämligen generisk för utbyte med Japan, men är kanske av extra vikt för det komplexa problemkomplexet det åldrande samhället utgör.

I den första delen ger vi en kort introduktion till Japans åldrande samhälle, i den andra delen redovisar vi två huvudtrender, i den tredje delen diskuteras mer specifikt olika sektorer som påverkas av utvecklingen, och i den fjärde delen diskuteras konkreta möjligheter till samarbete inklusive affärsutbyte mellan Sverige och Japan.

Den bakomliggande analysen och detaljer kring rekommendationerna återfinns i konsultstudien (ref. 1 med ca 75 sidor data och analys) som finns tillgänglig för myndighetens finansiärer och utvalda mottagare.