Studieområde:

Svenska uppfinnare 

– nytt datamaterial och ny inblick i innovationsprocessen

Under lång tid har man i Sverige diskuterat hur den kommersiella användningen av upptäckter och forskningsresultat kan öka. Studien beskriver en ny och unik källa till information om antalet uppfinningar och utvecklingen över tid. Detta möjliggör en bättre uppföljning av upptäckter vid exempelvis svenska universitet och inom olika sektorer.

Denna rapport beskriver materialet i en ny databas där uppfinnare med svensk adress i europeiska patent länkats samman med registerdata på individer. Material är unikt i sin omfattning: det omfattar 18 489 unika uppfinnare 1978-2009 med 64 procent matchade uppfinnare. Från 2004 har mer än 80 procent av alla uppfinnare matchats. Materialet beskrivs demografiskt. Andelen kvinnliga uppfinnare uppgår till ca 7 procent under senare år, en snabb ökning. Den genomsnittlige uppfinnaren är 44 år. Även om databasen täcker in ett stort antal uppfinnare är deras produktivitet i termer av patent mycket skev. Endast 25 procent av dem hade två eller fler patent 2004-2007.

Patentandelen i tillverkning, baserat på uppfinnarnas arbetsställe, är 60 procent. Vanliga sektorer inom tillverkning är metall- och verkstadsprodukter med en trendmässigt fallande andel, och teleprodukter som ökar kraftigt i betydelse. Bland servicesektorer utgör motsvarande andel 30 procent. Data- och IT-service ökar i betydelse, samtidigt som tekniska konsulter minskar. Forskning och utveckling inom teknik och naturvetenskap är en sektor där uppfinnandet har kraftig variation över tid.

Mer ingående undersöks uppfinnares anknytning till universitet och högskolor samt deras utbildningsnivå. Rapporten finner bland annat att andelen patent där uppfinnare har direkt anknytning till akademi uppgår till ca 5 procent och till ca 2 procent för offentlig sektor. Dessa siffror är höga internationellt sett. Rapporten ger därmed inget stöd för att det svenska systemet med lärarundantag automatiskt skulle leda till färre patent, utan tyder snarare på en hög produktivitet. Patent med anknytning till akademin är starkt koncentrerade till ett fåtal lärosäten. Den viktigaste kopplingen bland uppfinnare till akademin går emellertid genom utbildningsväsendet: över 80 procent av uppfinnarna har högskoleutbildning och mer än 20 procent har forskarutbildning.

Svenska uppfinnare  – nytt datamaterial och ny inblick i innovationsprocessen

Serienummer: WP/PM 2011:14

Diarienummer: 2010/263

Ladda ner rapport

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev