Studieområde:

Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning

– delrapport 1

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har fått uppdraget att utvärdera resultaten av den statligt finansierade företagsrådgivningen. Utvärderingen ska studera om företag som deltagit i statligt  finansierad företagsrådgivning har större sannolikhet att överleva, växa, och uppnå en högre lönsamhet än liknande företag som inte deltagit i statligt finansierad företagsrådgivning. Denna rapport är en delrapport som redogör för utvärderingsbarheten i de program med inslag av företagsrådgivning som enligt uppdraget bör utvärderas. I rapporten skissas också på alternativa utvärderingsobjekt, då möjligheterna för utvärdering av vissa program är begränsad.

De utvärderingar som skall göras är effektutvärderingar av statligt finansierad företagsrådgivning, alltså att bedöma huruvida ett företag som fått rådgivning lyckas bättre (mätt som resultat i utfallsvariabler) än ett företag som inte deltagit i statligt finansierad företagsråd­givning. En grundläggande förutsättning för att en sådan utvärdering skall kunna genomföras är att det är känt vilka företag (eller individer) som deltagit. Detta är uppgifter som för närvarande inte regelmässigt samlas in, vilket begränsar möjligheterna att göra en effektutvärdering av dessa program. 

Preliminära resultat tyder på att en utvärdering av Tillväxtverkets program  Främja kvinnors företagande inte är möjlig, då enbart en mindre del av de projekt som ingår i programmet har listor på företag som tagit del av projektens verksamhet. Möjligheterna till utvärdering tycks bättre för programmet Företagare med utländsk bakgrund, där ungefär två tredjedelar av projekten har listor på företag som deltagit i projektens verksamhet. 

Potentialen för att hitta utvärderingsbara kandidater är större för insatser som genomförs i anslutning till någon typ av utbetalningar, eftersom mottagaren är identifierad och spårbar. Företag som tagit del av rådgivningsverksamheten hos ALMI Företagspartner är kända, åtminstone i den mån de även tagit del av ALMIs finansieringsmöjligheter. 

Potentialen för utvärderingar av offentligt finansierade insatser är beroende av tillgången på spårbara deltagaruppgifter, vilket i praktiken innebär person- eller organisationsnummer. Om sådana uppgifter samlas in på ett fullständigt och enhetligt sätt ökar chansen för att framtida program och projekt skall kunna utvärderas.

Utvärdering av statligt finansierad företagsrådgivning – delrapport 1

Serienummer: PM 2011:17

Diarienummer: 2011/047

Ladda ner rapport Pdf, 494.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev