Studieområde:

Restarting Japan

– a first assessment June 2011 on the road to recovery

Japan återhämtar sig från mars månads ”trippel-katastrof” i form av en kraftig jordbävning som ledde till en tsunami som i sin tur utlöste en allvarlig kärnkrafts­olycka. Var och en av dessa tre händelser kan för sig klassificeras som några av de allvarligaste i modern tid i världen.

Även om det japanska produktionsmaskineriet redan i stor utsträckning har återstartas, så är konsekvenserna för Japans ekonomi förmodligen mer långtgående än vad som ursprungligen rapporterats, inte minst vad gäller fortgående produktions- och leveransavbrott på grund av bristande elförsörjning. Omedelbart efter katastrofen förlorades cirka 30 procent av den totala kapaciteten för elproduktion som en följd av omfattande driftsstopp för kärnkraftverk och kraftverk drivna av fossila bränslen. Regeringen har aviserat aggressiva mål för energibesparingar för både företag och hushåll - till exempel en 15 procentig generell minskning av strömförbruk­ningen inför sommaren för att förhindra massiva planerade strömavbrott. Mer långsiktiga åtgärder kommer att leda till ökande investeringar i förnybar energi.

Katastrofen har också genom störningar i de globala leverans­kedjorna påmint om Japans centrala roll som leverantör – speciellt inom bilindustrin. Nedan redovisas ett antal större policy­konsekvenser som katastrofen gett upphov till

  • Sverige och Japan är bägge beroende av en stabil elförsörjning, inkluderande el från kärnkraft. Den unika kärnkraftsolyckan i Japan kommer att återverka på kärnkraftsindustrin globalt i årtionden. Det internationella samfundet har redan i ljuset av lärdomarna från Fukushima initierat åtgärder för att kontrollera säkerheten vid alla kärnkraftverk. En riskanalys bör breddas, då i fallet Japan även en stor mängd kraftvärmeverk slogs ut på grund av otillräckligt skydd mot tsunami
  • De aggressiva inledande och förväntade långsiktiga förändringar av politiken kring energiplanering, särskilt energihushållning och förnybar energi val, bör följas i linje med Sveriges ambitioner på detta område
  • Förenkling av regelverk och kontinuerlig omprövning om vilka policies som skapar hållbar tillväxt är lika relevant för Sverige som för Japan. Om t.ex. policyinstrument som särskilda ekonomiska zoner nu används i Japan kan det vara av intresse att följa upp resultaten under de kommande åren. Ett annat område av intresse är nytänkande vad gäller finansiering av små och medelstora företag.
  • Nationell krisplanering och hantering i efterdyningarna av katastrofen i Japan erbjuder många lärdomar, särskilt i resurshantering, mellan offentliga sektorns samarbete och kommunikation med allmänheten. Det är områden där Sverige aktivt har möjligheter att fånga in kunskap genom att öppna upp en dialog mellan svenska och japanska aktörer.

Restarting Japan – a first assessment June 2011 on the road to recovery

Serienummer: WP/PM 2011:15

Diarienummer: 2011/206

Ladda ner rapport Pdf, 1.8 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev