Studieområde:

Kapitalförsörjning i små och medelstora företag

– en inventering av statistik över riskkapital­marknaden

För att nya företag skall kunna starta och utveckla sin verksamhet krävs det i de flesta fall kapital i någon form. Storleken på kapitalinsatsen och källan till kapitalet varierar stort. För de flesta nystartade företag utgör eget kapital den viktigaste källan till finansiering, men tillgången till externt kapital är viktig, framför allt för företag som vill expandera sin verksamhet.

Tillväxtanalys har i 2011 års regleringsbrev ett uppdrag att analysera kapitalförsörjningssituationen för små- och medelstora företag. Som en del av detta uppdrag skall Tillväxtanalys genomföra en inventering av befintliga uppgifter om riskkapitalmarknaden i Sverige. I den mån som dessa uppgifter är svårtillgängliga skall Tillväxtanalys föreslå hur statistiken kan förbättras för att möjliggöra systematiska analyser med hög kvalitet framöver. Föreliggande rapport är Tillväxtanalys avrapportering på denna del av uppdraget.

I rapporten görs en genomgång av befintliga statistikkällor både på utbuds- och efterfrågesidan. En bedömning görs också i vilken utsträckning dessa källor medger en samlad bedömning av utvecklingen på riskkapitalmarknaden. I rapporten beskrivs också det statistikutvecklingsarbete som Tillväxtanalys bedriver i samarbete med OECD och den svenska riskkapitalföreningen (SVCA).

Baserat på genomgången av de olika statistikkällorna kan följande slutsatser dras:

  • Det finns ett antal olika källor av varierande kvalitet, som tillsammans kan ge en fläckvis god bild av läget. Det finns dock ett antal allvarliga vita fläckar, där det är av stort intresse att komplettera och förbättra de data som finns tillgängliga idag.
  • På utbudssidan tillgodoses en stor del av databehovet av SVCA:s data, och ytterligare analysmöjligheter blir möjliga  om Tillväxtanalys  får tillgång till mikrodata.
  • Inventeringen av statistik på efterfrågesidan har tydligt visat att det finns stora brister med den existerande statistiken, framförallt tar undersökningarna främst upp den allmänna efterfrågan på kapital och mer sällan efterfrågan på specifikt riskkapital.
  • Problemen med statistiken medför att det i dagsläget inte finns någon tillförlitlig och heltäckande källa som kan användas för att följa hur efterfrågan på riskkapital utvecklas, vare sig på kort eller på lång sikt.

För att förbättra tillgången till relevant statistik som kan användas både till att analysera den kort- och långsiktiga utvecklingen av  riskkapitalmarknaden förslår Tillväxtanalys följande:

  • Att Tillväxtanalys regelmässigt tar fram en sammanställning och bedömning baserat på tillgängliga källor över hur finansieringssituationen för små och medelstora företag utvecklas kort- och långsiktigt.
  • Att  Tillväxtanalys fortsätter samarbetet med SVCA för att förbättra bilden av riskkapitalmarknadens utveckling och för att skapa mikrodata för djupare analyser och utvärderingar samt att även utveckla statistiken över affärsänglar.
  • Att Tillväxtanalys fortsätter samarbetet med OECD inom ramen för scoreboarden för finansiering i små och medelstora företag, i syfta att utöka möjligheterna för internationella jämförelser.
  • Att  Tillväxtanalys utreder vidare hur administrativa datakällor hos SCB och Skatteverket kan användas för att ge en bättre bild av riskkapitalmarknaden både för formellt och informellt riskkapital.
  • Att SCB bör ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur finansmarknadsstatistiken kan redovisas storleksindelat. Dessutom bör det säkerställas att aktuella indikatorer över kapitalförsörjningen regelbundet tas fram, t. ex i form av de indikatorer som Konjunkturinstitutet tar fram inom ramen för Konjunkturbarometern.

Dessutom bör det övervägas hur och om någon av de större enkätundersökningarna typ Företagens villkor och verklighet kan utvecklas och genomföras regelbundet för att ge möjlighet till djupare analyser av den långsiktiga utvecklingen av finansierings­situationen för små och medelstora företag både när det gäller riskkapital och lånefinansiering.

Kapitalförsörjning i små och medelstora företag – en inventering av statistik över riskkapital­marknaden

Serienummer: WP/PM 2011:32

Diarienummer: 2011/048

Ladda ner rapport Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev