Studieområde:

Stöd för ökad IT-användning i små företag

– överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA

Syftet  med denna rapport är att ge  ett inspel och  kunskapsunderlag för Näringsdepartementets arbete med att  öka IT-användningen hos svenska små företag. Särskilt fokus för  uppdraget är att förstå hur den mer avancerade IT-användningen kan främjas, exempelvis e-handel och e-affärer.

Rapporten är en påbyggnad av en förstudie där Tillväxtanalys gick igenom den europeiska statistiken på användning av IT i företag – med fokus på små företag. Förstudien visade att Sverige inte ligger i topp vad gäller den mer  avancerade IT-användningen. För att bidra med kunskapsunderlag kring  olika  internationella  initiativ  och program  som främjar avancerad IT-användning har denna rapport  därför  närmare  beskrivit utvecklingen i Sydkorea, Japan och USA – länder som rankas i topp vad gäller IT-mognad.  Analysen fokuserar på aktörer och initiativ och inte på policy, regler, strukturella förutsättningar eller företagens IT-strategier. Undersökningen är baserad på intervjuer på plats med aktörer och experter i de  valda länderna.  Rapporten ger därmed  är en ögonblicksbild över  olika främjandeinsatser i dessa länder just nu.

Flera av de IT-främjande initiativ som beskrivs i rapporten lyfts särskilt fram för att studeras vidare - både innehållsmässigt och organisationsmässigt. Certifieringsprogrammet ”Inno-Biz” i Sydkorea för att det skapar incitament för företag att öka sin IT-användning samtidigt som det är nära kopplat till det landets styrkor inom e-handel och e-förvaltning. För Japan lyfts särskilt  ”CIO Development Program”  fram. Det syftar till att öka förståelsen för IT på ledningsnivå, de har en sofistikerad urvalsprocess, och de följer företag under en lång tid. I USA är ”WEB-SBA” särskilt intressant att följa eftersom det inte bara möjliggör för små företag att använda mer avancerade IT-lösningar - det syftar också till att  skapa incitament för företag  som utvecklar IT-verktyg för småföretags­marknaden.

Trots att länderna är olika så  beskriver rapporten också ett antal trender och frågeställningar som har bäring för innehållet i den svenska IT-politiken: Hur definitionen av avancerad IT-användning påverkar  främjandearbetet, hur de organiserar initiativ för främjande av IT-användning och vilken typ av initiativ som man satsar på i de olika länderna.

Definitionen av avancerad IT-användning i de studerade länderna är inte tydlig, där har Europa kommit längre genom harmonisering av IT-statistiken. Ländernas val av definition påverkar jämförelserna mellan Sverige och omvärlden, och definitionerna blir styrande för de initiativ som tas fram av de offentliga aktörerna. Över lag menar de som intervjuats att ländernas IT-främjande insatser  går  mot att bli mer  sofistikerade. Tidigare fanns ett traditionellt fokus på tekniken, framför allt genom stöd för inköp av hårdvara och genom ökad tillgänglighet till bredband. Nu är aktörerna mer intresserade av hur IT kan användas för att stödja verksamheten i företag och organisationer. Framför allt i Sydkorea och Japan är detta skifte tydligt men även i USA.

Hur aktörer och initiativ organiseras  blir en central fråga för diskussioner då  Sydkorea, Japan och USA har olika utgångs­punkter. I Sydkorea och Japan styrs aktörerna direkt av staten och initiativ utvecklas ofta centralt för att sedan rullas ut nationellt.  I Sydkorea tillhandahåller offentliga aktörer  en rad tjänster för  små företag; Tullverktyg,  e-handelsplatser och portaler som stöd för affärer. I USA förlitar främjarorganisationerna sig mer på de lokala marknadskrafterna och det  har lett till ett utvecklat samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Detta samarbete är inte bara ett organisatoriskt verktyg för att till lägre kostnader  nå ut till små företag - det ses framför allt som  en garant för att aktiviteter med hög nytta genomförs.

Det finns tydliga trender vilken typ av initiativ som tas för att främja en ökad användning av  IT  i små  företag. Initiativen syftar till att övervinna de största  hindren; bristen  på kunskap och  höga  kostnader. Kunskapshindret  övervinns med  alltmer skräddarsydda utbildningssatsningar  och kostnadshindret med alltmer specialiserade, innehållsrika och affärsrelevanta onlinetjänster.

De utbildningssatsningar som görs har rört sig från envägs­kommunika­tion och  allmänna kurser mot mer specialiserad och behovsstyrd undervisning. Det handlar  ofta  om att engagera företagsledningen genom bland annat coachning.

De studerade länderna förlitar sig alltmer på onlinetjänster för att främja IT-användningen i de små företagen. Förr var onlinelösningar mest informationsportaler men nu är innehållet alltmer behovsstyrt - kurser och coaching sker ofta webbaserat för att kunna leverera mer riktat innehåll. I alla studerade länder finns det numera stora möjligheter att gratis eller till låg kostnad ta del av avancerade affärssystemlösningar via småföretagsfrämjande myndigheter och organisationer. Tekniken går mot ökad användning av molntjänster och alla länder gör specifika satsningar för småföretagsfrämjande.

För att ge  ytterligare kunskapsunderlag  föreslås ett antal fortsatta studier. Bland annat föreslås att förnya den analytiska ansatsen vid en fördjupad studie av de europeiska länderna. Istället för att fokusera på aktörer och initiativ så bör man börja i att förstå varför en viss typ av IT-användning är högre i vissa länder och inom specifika områden.

Stöd för ökad IT-användning i små företag – överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA

Serienummer: WP/PM 2011:36

Diarienummer: 2011/051

Ladda ner rapport Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev