Studieområde:

Svenska företag i globala värdekedjor – sex fallstudier

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Näringsdeparte­mentet att vidareutveckla kunskapen om den ökade internationaliseringen av tjänster och tjänsteinno­vationer och dess effekter på företag som verkar på globala marknader. I denna rapport presenteras fallstudier av sex svenska företag som ger en belysning av dessa frågor.

När världsekonomin globaliseras faller det sig kanske naturligt att anta att politikens förmåga att påverka det nationella näringslivet i en rad avseenden har försämrats. En bättre beskrivning är dock att politikens roll har förändrats men inte nödvändigtvis har försvagats. Syftet med rapporten är att presentera fallstudier av sex svenska företag som ger en belysning av dessa frågor. Genom att analysera hur företagen har uppstått, vad som gör dem framgångsrika på globala marknader, hur de har mött utmaningar historiskt, och hur de arbetar för att möta framtiden, vill rapporten illustrera några av de sätt på vilka förutsättningarna för den nationella och regionala tillväxtpolitiken har förändrats.

De sex fallstudierna visar att kunskapsbaserade företag som ingår i globala värdekedjor har mycket gemensamt, trots att den kunskap och kompetens som de baseras på och den verksamhet som de bedriver, uppvisar stora olikheter. En regional och nationell tillväxtpolitik för det svenska näringslivet i en globaliserad värld  – och som skall bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för nya och växande företag, högre förädlingsvärden, ökad export och hög sysselsättning – bör baseras på dessa gemensamma nämnare:

  • Kärnkompetenser. För det första är företagens specifika kunskaps- och kompetensbaserade fördelar av central betydelse för att de ska kunna skaffa sig gynnsamma positioner i globala värdekedjor. En genomgående företeelse i de studerade fallen är att kärnkompetens formas under lång tid och, så att säga, bildar ett regionalt och nationellt strukturkapital.
  • Konkurrenssituationen. Fallstudieföretagen representerar flera typer av näringar som har unika konkurrenssituationer. En viktig del av denna verklighet är de normer och regler samt andra förutsättningar som ingår i det regionala eller nationella omlandet, och som företag i globala värdekedjor sällan delar med sina konkurrenter. En avvikelse i en regel, eller det sätt på vilket en regel implementeras, mellan två regioner, kan få  stora  konsekvenser för en hel branschs möjligheter att konkurrera.

För företagens ställning i såväl svenska som multinationella koncerner kommer tillgången på unik kunskap och kompetens som är regionalt inbäddad att bli en avgörande faktor för de investerings- och lokaliseringsbeslut som ligger till grund för de svenska enheternas utvecklingsmöjligheter. Framförallt leder ökad rörlighet och förmåga att koordinera verksamheter över långa avstånd till ökade frihetsgrader. Förutsättningarna för rörlighet och koordination av olika verksamheter var mycket mer begränsade förut, vilket innebar att företagen hade färre lokaliseringsalternativ. Idag är lokalisering en strategisk fråga för en allt större del av näringslivet. Den ökade rörligheten innebär emellertid inte automatiskt att den regionala och nationella nivåns betydelse minskar, snarare verkar det som att lokaliseringsfrågor sammantaget i själva verket är viktigare idag än förr. Den regionala och nationella politiken kan ha en stor påverkan på de faktorer som ett företag beaktar i lokaliseringsbeslut och är därför fortsatt en ytterst relevant aktör i den globaliserade ekonomin.

Svenska företag i globala värdekedjor – sex fallstudier

Serienummer: WP/PM 2011:53

Diarienummer: 2011/052

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev