Studieområde:

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet

– ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Tillväxtanalys  har fått Näringsdepartementets uppdrag att utveckla en mikrodatabas över de statliga stöd till näringslivet som myndigheter, statliga bolag och stiftelser lämnar. Denna rapport redovisar Tillväxtanalys arbete med att upprätta databasen.

Databasen ska  dels kunna användas för att utveckla arbetet med Sveriges rapportering av omfattningen på statligt stöd till EU och WTO, dels kunna användas som underlag för utvärderingar av tillväxtpolitiska insatser riktade till enskilda företag.

Denna rapport redovisar Tillväxtanalys arbete med att upprätta databasen ifråga. Rapporten redogör för de juridiska förutsättningar­na för arbetet och presenterar prioriterade aktörer i första versionen av databasen. I dagsläget omfattar databasen stödinsatser från följande aktörer: Tillväxtverket, Skatteverket, VINNOVA, Energimyndigheten och ALMI.

Rapporten beskriver vidare databasens struktur och innehåll. För att inte i onödan öka uppgiftslämnarbördan för de aktörer som administrerar olika statliga stödinsatser och därmed i förlängningen för de företag som tar del av dessa insatser är mängden uppgifter som samlas in relativt begränsad. För att databasen ska kunna utgöra ett bra underlag för uppföljning och utvärdering av tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag har databasen länkats samman med Tillväxtanalys befintliga Individ- och företagsdatabas (IFDB). IFDB är en longitudinell mikrodatabas som omfattar samtliga individer, företag och arbetsställen i Sverige.

I rapporten presenteras ett exempel på  hur databasen kan användas för att följa upp och kartlägga det statliga stödets omfattning på företagsnivå. Exemplet fokuserar på stödinsatser under perioden 2001 till 2010. Totalt rör det sig om statligt stöd på drygt 30 miljarder kronor fördelade på omkring 146 000 stödärenden som redovisas efter de stödmottagande företagens branschtillhörighet, storlek och geografiska belägenhet.

Rapporten avslutas med några framåtblickande kommentarer. Bland annat diskuteras förutsättningarna för databasens fortsatta utveckling i termer av nya aktörer och nya stödformer samt resursförstärkning för databasens fortsatta drift, förvaltning och utveckling. Vikten av ett gemensamt och formellt reglerat ansvar, som omfattar både Tillväxt­analys och de stödjande aktörerna lyfts också fram.

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet – ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Serienummer: WP/PM 2012:06

Diarienummer: 2010/009

Ladda ner rapporten Pdf, 1019 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev