Studieområde:

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010–2013

Denna rapport utgör den tredje delrapporten i Tillväxtanalys uppdrag att utvärdera de regionala serviceprogrammen.

Huvudsyftet med denna tredje delrapport har varit att lämna en första bild av genomförandet och måluppfyllelsen.  Tillväxtanalys har analyserat utveckling och tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel sedan år 2009 i de olika länen och ur ett nationellt perspektiv. Utvecklingen har sedan relaterats till målformuleringar i programmen där detta varit möjligt.

Ungefär halva programperioden för de regionala servicepro­grammen har nu passerats. När man ser  på utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell service och måluppfyllelsen i programmen sedan år 2009 så framträder en varierande bild. I ett nationellt perspektiv har utvecklingen inneburit ett minskat antal serviceställen, men bilden varierar mellan länen. Sammantaget har utvecklingen varit mer positiv under den senaste tvåårsperioden än under åren närmast före. Även om tillgängligheten totalt sett försämrats finns det även positiva inslag där tillgängligheten istället har förbättrats mellan år 2009 och 2011.

I flera län har tillgängligheten till drivmedel försämrats tydligt sedan 2009. I relativa termer är det främst i intervallet 5 - 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen som det skett försämringar. De nedläggningar som skett i tätortsnära landsbygder har gett ett tydligt avtryck. Bilden är dock splittrad. I flera län har tillgängligheten istället förbättrats ur ett gles- och landsbygdsperspektiv och det har i dessa fall ofta skett nysatsningar som på ett positivt sätt påverkat tillgängligheten.

De stora förändringar som skett i nätet av drivmedelsstationer har dessutom gett avtryck vid olika tidpunkter i olika delar av landet. I de län som haft en mer stabil utveckling de under de senaste åren  har effekterna på tillgängligheten  istället troligen  inträffat före år 2009. Detta kan avläsas i utvecklingen av antalet stationer där nedgången under åren före 2009 i ett nationellt perspektiv var betydligt större än under perioden 2009 till 2011.

På dagligvarusidan har stora förändringar pågått under flera decennier och förändringstakten har varierat mellan olika år. Under de senaste åren har utvecklingen varit ganska stabil. Trots detta har tillgängligheten försämrats i flera län, men det finns även här flera exempel där tillgängligheten förbättrats under tidsperioden.  Flera län varnar  dock för att det kan komma en ny nedläggningsvåg inom kort.

De mest strategiska serviceställena har ofta en stor betydelse för tillgängligheten. Butiks- och stationsnäten i gles- och landsbygder är i många län ofta sårbara och en nedläggning ger snabbt avtryck i en försämrad tillgänglighet. På samma sätt kan en nysatsning på en strategisk plats eller ort leda till en tydligt förbättrad tillgänglighet i närområdet. Det finns alltså en sårbarhet i det befintliga nätet av butiker och drivmedelsstationer som kan få tydliga konsekvenser ur ett tillgänglighetsperspektiv.

I fokus för denna rapport har varit de insatser som direkt riktas mot att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.  De insatser som gjorts inom programmen för att stärka tillgängligheten till drivmedel och dagligvaror tycks ha varit värdefulla. Länens insatser för att stödja de mest strategiska serviceställena, där avstånden till alternativa serviceställen är långa, är viktiga och insatserna ger ofta ett tydligt avtryck i tillgänglighetsmätningar.

Måluppfyllelsen i programmen för de insatser som direkt riktas till att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer varierar mellan programmen. Det har i några program, men absolut inte alla, varit möjligt att relatera målsättningar i programmen till tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror. I de program där det varit möjligt att mäta måluppfyllelsen är målen i nuläget uppfyllda i  några fall, men inte i andra. I de program där det inte finns tydliga och mätbara mål har utvecklingen av serviceställen och tillgänglighet utgjort grunden för bedömningar av måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är sammantaget något större för dagligvaror än för drivmedel.

De extramedel som tillskjutits programmen har haft stor betydelse enligt flera län. De har kanske varit särskilt viktiga i de län som normalt har ett litet och begränsat anslag för regionalpolitiska insatser, men även andra län lyfter fram den möjlighet till extrasatsningar som medlen inneburit. 

Genomgången av programmen har visat på vissa brister i formuleringar av mål och indikatorer. För att åtgärda dessa brister har Tillväxtanalys i samverkan med Tillväxtverket genomfört en dialog med berörda län kring dessa frågor för att uppmana länen att förbättra och tydliggöra målformuleringar och indikatorer där det bedömts vara nödvändigt. Arbetet inleddes under 2011 och kommer att slutföras under innevarande år. Trots att en hel del arbete har gjorts för att förbättra utvärderingsbarheten återstår fortfarande en stor del av problemen. Det har vid denna tidpunkt därför bara varit möjligt att studera måluppfyllelsen för vissa insatser eftersom många målformuleringar fortfarande är alltför otydliga eller bristfälliga för att kunna utvärderas. Den dialog som har inletts kommer därför att fortsätta med berörda län under 2012 med ambitionen att förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering.

Utvärdering av regionala serviceprogram 2010–2013

Serienummer: WP/PM 2012:07

Diarienummer: 2010/015

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev