Studieområde:

Ökat tjänsteinslag i innovations­politiken

– analys av Finland, Tyskland, Storbritannien, med exempel från Nederländerna och Danmark

Analysen  av de olika ländernas nationella politik  visar  att  det finns en  utbredd  vilja att främja  tjänsteinno­vationer inom ramen för innovationspolitiken. Synen på hur det sker varierar emellertid.

  • Två av de tre analyserade länderna, Storbritannien och Tyskland, anser  inte att  det behövs någon särskild politik för tjänsteinnovation. De gör emellertid satsningar på att assimilera tjänsteperspektivet i den övergripande forsknings- och innovationspolitiken.
  • Den  bakomliggande  uppfattningen tycks vara  att  teknisk utveckling  utgör grunden även  för  utveckling av  kunskapsintensiva tjänster. I samband med  utpekandet av centrala samhällsutmaningar ses tjänsterna snarast som en förutsättning  för  det övergripande  målet att skapa  nya  marknader för  i huvudsak varor och tjänster med stort teknikinslag.
  • Det tredje landet i analysen, Finland, har i sin handlingsplan gjort tjänsteinnovationerna till en mera framträdande  del av innovationspolitiken. Långtgående  integration mellan tjänsteperspektivet och tillverkande industri är det uttalade målet. Men för att genomföra planen behöver åtgärderna omsättas i praktiken med hjälp av styrformer som bättre koordinerar olika aktörer och insatser.

Gemensamt för de studerade ländernas politik är föreställningen att det är hur väl forsknings- och innovationspolitiken kan koppla samman tjänster och tillverkning som avgör förmågan till värde­skapande och konkurrenskraft. Fallstudierna visar att det finns en utbredd insikt  om  att en innovationspolitik för att främja det nya framväxande tjänstebaserade näringslivet behöver såväl nya styrformer som policyinstrument. Det framgår tydligt genom  att man i  de  olika länderna experimenterar med denna komplexa innovationspolitiska policyprocess för att bättre kunna främja ett konkurrenskraftigt tjänstebaserat näringsliv.

Rapporten illustrerar hur olika former av indirekta stöd  används bl.a.  offentlig upphandling, offentliga och  privata partnerskap, kunskaps­nätverk,  innovationscheckar samt utformning av regleringar och standarder som skall främja etablering av kunskapsintensiva tjänster.

Ökat tjänsteinslag i innovations­politiken – analys av Finland, Tyskland, Storbritannien, med exempel från Nederländerna och Danmark

Serienummer: WP/PM 2012:09

Diarienummer: 2012/128

Ladda ner rapporten Pdf, 713 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev