Studieområde:

El- och hybridbilar i Kina

– planer, aktörer och policy

Kina har höga målsättningar för  el- och hybridbilar som baseras på att teknikfronten uppfattas finnas inom räckhåll för de kinesiska aktörerna. I dagsläget säljs omkring 8 000 fordon per år, 2015 är målet att få en halv miljon fordon på de kinesiska vägarna och fem miljoner fram till år 2020.

  • I  den 12:e femårsplanen pekas  el- och hybridbilar ut som en av sju strategiska framtidssektorer. I april 2012 kom en precisering kring  el- och hybridbilar att läggas till femårsplanen (men som gäller fram till 2020). I den nya planen fastslås att. hybridfordon getts en funktion som övergångsteknologi till rena elbilar.
  • Regeringen avser bygga upp kluster bland de kinesiska tillverkarna, utifrån redan existerade företag och lokaliseringar. År 2020 ska 90 procent av industrin vara koncentrerad till dessa områden. 2-3 större tillverkningsgrupper  ska skapas. 1-2 mellanstora producenter samt 3-5 mindre.
  • Den kinesiska staten har flera olika sätt att driva på för en ökad spridning av el- och hybridbilar, som kraftiga subventioner  till både tillverkare och konsumenter kombinerat med  skattelättnader för bl.a. inhemskt producerade el- och bränslecellsbilar. Utöver de statliga så har många provinser även genomfört egna subventioneringsprogram, ofta till lokalproducerade fordon, på upp till så mycket som 60 procent av köpeskillingen.
  • Policyutvecklingen kring de nya fordonen är ganska typisk för hur regeringen tänker kring ett prioriterat område i Kina och innehåller en blandning av subventioner i olika former, pilot- och demonstrationsprojekt och omfattande stöd till FoI.

Flera faktorer talar för att Kina kan komma att lyckas med satsningen på  el- och hybridbilar.

  • En av de främsta är att inget land i världen har fler eldrivna cyklar än Kina, vilket gör att mottagarkapaciteten för el- och hybridfordon hos de kinesiska konsumenterna är välutvecklad, liksom i viss mån även det industriella kunnandet.
  • Den enorma potentialen i den kinesiska marknaden är en positiv faktor.  Vidare används bilar främst som ett transportmedel inom stadsgränser och mer sällan för att ta sig längre avstånd. Därmed finns det dels en mottaglighet för en teknologi som har kortare räckvidd och dels möjligheter att påbörja en spridning av el- och hybridbilar på en mindre yta för att sedan expandera bl.a. på det sätt som sker i projektet ”Tio städer, 1 000 fordon”.
  • Andra faktorer utgör specifika kinesiska utmaningar: tillverkarna är beroende av utländsk  intellektuell egendom (IPR). Det kommer dessutom ta ett tag innan utbildningssystemet lyckas producera kunniga personer i tillräckligt antal. Ett annat problem är det kinesiska samhällets brist på innovationskraft. Ett ytterligare är att lokala intressen tendera att dominera över de nationella. En näraliggande utmaning är att lyckas med konsolidering av industrin, vilket misslyckats förr inom bilbranschen. En  annan utmaning är att många  aktörer gör samma sak utan övergripande koordinering. En ytterligare  risk är risken att den kinesiska strategin pekar ut ”fel” vinnare.

El- och hybridbilar i Kina – planer, aktörer och policy

Serienummer: WP/PM 2012:12

Ladda ner rapporten Pdf, 856.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev