Studieområde:

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi

– delrapport 1: Utvärderingsansats och tidiga reflektioner

I och med strategin har Regeringen beslutat att avsätta 100 mnkr per år under perioden 2011-2014, utöver de insatser som redan genomförs inom olika politik­områden, i syfte att stärka utvecklingen och exporten av svensk miljöteknik.

Målen med strategin är att:
• Skapa goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige
• Främja exporten av svensk miljöteknik
• Främja forskning och innovation inom området och underlätta för att innovationer kommersialiseras

För att förverkliga strategin har regeringen fattat beslut om ett antal uppdrag, som en rad olika aktörer ska genomföra för att bidra till strategins övergripande mål. I dagsläget har 10 aktörer fått totalt 18 uppdrag genom regeringsbeslut. Uppdragen syftar bland annat till att främja export av miljöteknik till olika utpekade länder, att underlätta för test/demonstration av miljötekniklösningar och att främja innovativa offentliga upphandlingar av miljöteknik.

Under 2012 har Tillväxtanalys inlett utvärderingsarbetet, som utgår ifrån två övergripande perspektiv: ett utvärderande och ett processtödjande. I det första är syftet att granska och värdera de insatser som genomförs. I det senare är syftet att fungera som bollplank och löpande återföra kunskap från de utvärderande momenten till en genomförandeorganisation så att dessa kan bidra till att effektivisera det fortsatta genomförandet.

Eftersom de olika insatserna inom ramen för strategin skiljer sig så markant åt kommer Tillväxtanalys använda sig av flera olika utvärderingsmetoder – kvalitativa såväl som kvantitativa – för att på bästa sätt fullgöra uppdraget. Det löpande uppföljnings- och utvärderingsarbetet utformas på ett sådant sätt att möjligheterna till effektutvärderingar blir så goda som möjligt. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet leds av Tillväxtanalys, som genomför arbetet tillsammans med en upphandlad följeforskare.

En initial analys av miljöteknikstrategins sammansättning visar på att strategin har en viss tyngdpunkt i att främja förhållandevis utvecklade företag, som har kommit långt i produktutveckling, och är mogna att exportera. Omvänt återfinns inga särskilda satsningar på att främja framväxt av entreprenörer eller nystartade företag inom miljöteknikområdet. De olika uppdragen inom strategin nyttjar främst informativa (”predikan”) och ekonomiska styrmedel (”morot”).

Vidare har strategin ett fokus på utbudsfrämjande insatser – endast ett uppdrag syftar till att påverka efterfrågan av miljöteknik. Denna rapport omfattar dock ingen analys av hur de egentliga behoven av insatser ser ut, vilket innebär att det inte i detta läge går att dra slutsatser kring hur policysammansättningen bör förbättras.

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi – delrapport 1: Utvärderingsansats och tidiga reflektioner

Serienummer: WP/PM 2012:20

Diarienummer: 2012/062

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev