Studieområde:

Ägarskiften i företag

– en förstudie

Företagsdynamik i vid mening är avgörande för tillväxt, konkurrenskraft och regional utvecklingskraft i hela landet. Med företagsdynamik menas då inte bara nyföretagande och konkurser utan också vad som sker i och med befintliga företag över tiden. Ett av Tillväxt­analys tre nyckelområden är ”strukturomvandling och näringslivsdynamik”. Inom ramen för detta svarar myndigheten bland annat för officiell nyföretagsstatistik och statistik om konkurser. Nya företag och nya arbetstillfällen ersätter gamla företag och arbetstillfällen; och för en positiv utveckling förutsätts att det nya är mer produktivt än det gamla. Tillväxtanalys har också redovisat statistik över gruppen svenska miljöföretag, där flera och växande sådana företag antas bidra till en grön strukturomvandling.

I samband med frågor som rör näringslivsdynamik blir frågan om ägandet och ägarskiften i befintliga företag central. Det finns bland annat en oro för att många av företagsägarna står inför en nära förestående pensionering och att ”bra” företag därigenom kan komma att avvecklas om dessa inte finner nya ägare. Regeringens har därför gett Tillväxtanalys ett uppdrag att öka kunskapen inom området. I rapporten redovisas först en forskningsöversikt, sedan en analys av befintliga data och slutligen förslag till hur hur dataunder­lagen och den kvantitativa analysen skulle kunna utvecklas och fördjupas.

Forskningsöversikt

Ägande och ägarkoncentration och hur det påverkar näringslivets dynamik och effektivitet är en av huvudfrågorna inom den tillämpade nationalekonomin. Ägarkoncentration är i fokus inom den så kallade ”Industrial Organisation -traditionen” som utgör en av de teoretiska grunderna för den tillämpade konkurrenspolitiken. Vidare är ägandets betydelse för riskkapitalförsörjning och kontroll av företag en nyckelfråga och har därför behandlats i en mycket omfattande litteratur och i flera offentliga utredningar.

Inom ramen för detta vida område väljer Tillväxtanalys att koncentrera forskningsgenomgången och diskussionen om datatillgång och kvantitativa analyser till frågor som i huvud sak rör mindre och medelstora företag och ägarskiften. Tillägget ”i huvudsak” görs därför att ägarskiften i inte obetydlig omfattning äger rum genom att stora svenska och internationella företag köper upp mindre och medelstora företag och detta naturligtvis är en viktig fråga att uppmärksamma.

Forskningsöversikten visar att ägarskiften kan göras på många olika sätt och att detta ger olika resultat och effekter beroende på den specifika situationen och de ingående parternas olika mål och förutsättningar. Varje ägarskifte blir därigenom i någon mening unikt. Översikten ger information om vilka företag som blir föremål för ägarskiften och vad som händer med dessa efter skiftet. De refererade studierna indikerar bland annat att:

  • Det är de mest produktiva företagen som blir föremål för uppköp.
  • Ofta ökar tillväxten och produktiviteten efter uppköpet, men det finns också exempel på motsatsen.
  • Företag uppköpta av utländska intressen har högre lön och högre utbildning än de som arbetar i svenskägda företag.
  • De nya ägarna tillför kapital och managementkunnande.

Det är dock tydligt att forskning gällande ägarskiften begränsas av att tillgången till data och datatillgången skiljer sig mycket mellan olika länder. Dessutom kännetecknas forskningen ofta av att vara inriktad på relativt snäva segment bestående av exempelvis branscher eller storleksklasser. Forskningen avseende den specifika gruppen familjeföretag är förhållandevis omfattande jämfört med annan forskning gällande ägarskiften. Denna forskning gäller dock i allt väsentligt ägarskiftes- och ledningsskiftesfrågor sett i ett sammanhang eller ledningsfrågor sett isolerat. Generellt är också studier med renodlad inriktning på ägarskiften få jämfört med studier avseende organisations-, skatte- och lagstiftningsfrågor i samband med företagsöverlåtelser.

De olika studierna ger värdefull partiell kunskap men behöver kompletteras med bredare kvantitativa analyser för att möjliggöra mer generella politiska åtgärder för att främja en positiv företags­dynamik.

Värdering av dataunderlag

Forskningsöversikten visar på ett grundläggande behov att utveckla dataunderlag och databaser gällande ägarskiften. Vidare finns inom området generationsskiften i familjeföretag behov att genomföra särskilda enkätundersökningar avseende attitydfrågor i samband med sådana överlåtelser.

Förslag till utveckling av dataunderlag och analys

Bristen på tillgång till data är således en central fråga i samband med studier av ägarskiften. I Sverige finns relativt goda möjligheter att utveckla metoder för att härleda eller skatta ägarskiften utifrån befintliga register. Dessa metoder behöver dock utvecklas med eventuellt kompletterande underlag och kvalitetssäkras. Tillväxtanalys huvudförslag i denna redovisning gäller ett fortsatt arbete under 2013 inom detta område.

Ett par frågeställningar som på sikt kan vara av betydelse inom området gäller utveckling av internationellt jämförbara data baserat på företagsregister samt frågan om behovet och möjligheten att etablera ett offentligt företagsägarregister eller värdepappers­register. Ett sådant register är optimalt lämpat för att spåra ägarskiften då dessa kan bestämmas direkt utifrån förändringar i majoritetsägande. Att utveckla ett sådant register och förvalta detta kräver dock mycket stora resurser.

Den metod som primärt diskuteras gällande härledning av ägarskiften utifrån befintliga data lämpar sig inte för internationella jämförelser. På sikt kan dock uppgifter avseende företagsöver­låtelser komma att implementeras i företagsregistret baserat på en metod gemensam inom EU. Frågan är dock för tillfället inte prioriterad inom ramen för EU-samarbetet.

Det kan även finnas anledning att överväga att genomföra en studie av den fullständiga företagsdynamiken i samband med en åldrande företagsstock, där även nystartade företag och tillväxt i befintliga företag beaktas. En sådan studie kan bland annat fokuseras på effekterna i gles- och landsbygd vad gäller servicenivå med mera.

Ägarskiften i företag – en förstudie

Serienummer: WP/PM 2012:22

Diarienummer: 2012/080

Ladda ner rapporten Pdf, 859.3 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev