Studieområde:

Jämställdhet och integration i ett regionalt perspektiv

– en redovisning av ett urval empiriska mått

Jämställdhet mellan kvinnor och män och integration av personer med annan etnisk eller utländsk bakgrund anses behöva förbättras för att en långsiktigt hållbar samhälls­utveckling ska uppnås. Frågorna kopplade till jämställd­het och integration är dock många, svåra och ibland utmanande och finns därför med på Harvard­listan (1) om samhällsforskningens tuffaste utmaningar, i FN:s millenniemålsarbete, får stor utrymme i organisationer som Nordiska ministerrådet, OECD (2) och Världs­banken.

Från att tidigare i stor utsträckning ha behandlats som moraliska och sociala orättvisor har dessa frågor numera också blivit viktiga för att öka länders och regioners konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad och näringsliv anses numera som en avgörande tillväxtfaktor inte bara i Sverige. Att Sverige har kommit långt vad gäller jämställdhetsarbete och integration syns i olika internationella mätningar (3,4), men inte heller Sverige har nått fram till de avgörande lösningarna.

Sverige har dock inte slutat att aktivt arbeta med jämställdhet och integration. Dessa utgör egna politikområden men ingår även som horisontella mål i bl.a. den regionala tillväxtpolitiken (5). Jämställd­hets- och integrationsperspektiven är dock inte bara en aspekt av statlig tillväxtpolitik, utan lyfts också fram som prioriteringar i regionernas eget tillväxtarbete (6). På många håll arbetas aktivt med båda perspektiven och vissa regioner tycks har kommit långt i arbetet med att beskriva och implementera perspektiven inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

Den regionala tillväxtpolitiken utgör ramen för detta regerings­uppdrag om att ta fram och utveckla indikatorer för att följa jämställdhets- och integrationsperspektiven. I ett första steg levererades ett underlag till regeringen om hur jämställdhets- och integrationsperspektiven kan visas inom ramen för den årliga redovisningen av indikatorer i budgetpropositionens utgiftsområde 19. Fokus var framför allt riktat på att leta fram forskningsresultat som kan användas för att underbygga ett jämställdhets-, respektive integrationsresonemang inom de befintliga av politiken prioriterade områdena innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud, tillgänglighet, service och miljö.

I ett nästa steg fokuseras på att med hjälp av statistik och olika metoder återge en kvantitativ bild av tillstånd och utveckling vad gäller de två perspektiven. Det är dock fortfarande bara början på ett långsiktigt arbete att på ett bättre sätt följa upp jämställdhet och integration regionalt utifrån ett nationellt tillväxtperspektiv. SCB har ett ansvar att tillhandahålla aktuell statistik, publikationer, artiklar och länkar till information rörande integration (7), men svarar också för aktuell statistik kopplad till det övergripande jämställdhetsmålet (8). Viktiga uppgifter i detta arbete är därför att förenkla och förtydliga den faktabaserade beskrivningen av jämställdhet och integration, vilken så småningom kommer att integreras i det löpande indikatorarbetet inom myndighetens uppdrag att beskriva och analysera Sveriges regioner.

Regeringens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 (9) kan användas som stöd, då den beskriver bakgrund och metoder för att öka jämställdheten i detta politikområde. Bland annat lyfts behovet av jämförbar regional statistik fördelad på kvinnor och män fram från regionala aktörer. En åtgärd som regeringen ser framför sig är att samla, tillgängliggöra och därmed förenkla användningen av könsuppdelad statistik i det regionala tillväxtarbetet.

Det finns på samma sätt ambitioner att lyfta fram integrations­dimensionen i den regionala tillväxtpolitiken. Regeringen föreslår t.ex. i skrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrens­kraft, entreprenörskap och sysselsättning att integration ska främjas på alla nivåer inom det regionala tillväxtarbetet. Det saknas dock en konkretisering av denna avsikt i samma form som den nämnda handlingsplanen för jämställd regional tillväxt.

1 http://socialscience.fas.harvard.edu/hardproblems 2 http://www.oecd.org/gender 3 World Economic Forum http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2010 4 Migrant integration policy index http://www.mipex.eu/ 5 Regeringens skrivelse 2009/10:229 6 Tillväxtanalys (2012). 7 http://www.scb.se/Pages/List____223681.aspx 8 http://www.scb.se/Pages/List____334570.aspx 9 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt 2012-2014

Jämställdhet och integration i ett regionalt perspektiv – en redovisning av ett urval empiriska mått

Serienummer: WP/PM 2012:24

Diarienummer: 2012/004

Ladda ner rapporten Pdf, 1.9 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev