Studieområde:

Governance for electric vehicle innovation

– lessons from South Korea, India, China and Japan

Transporter av personer och gods utgör blodomloppen i den globala ekonomin och har de senaste årtiondena blivit allt viktigare, smartare och mer effektiva. Baksidan med denna utveckling är den huvudsakligen fossila energianvändningen och de växthusgasutsläpp som transporterna ger upphov till. Farliga partiklar, trängsel och buller är andra problem som dagens transport­system förknippas med. Hållbara transportlösningar är således en prioriterad fråga, i Sverige liksom runt om i världen.

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Forum för innovation inom transportsektorn (Forum) att genomföra tre studier av politik i andra länder för att hitta vägar till dessa lösningar. De områden som studierna fokuserar på är: Elektrifiering av fordonsflottan (Indien, Japan, Kina och Sydkorea), Snabba och attraktiva tågtransporter (Indien, Japan och Kina) samt Alternativa bränslen (Brasilien och USA). Utgångspunkten för urvalet har varit de länder som Tillväxtanalys bevakar samt områden där det bedömts finnas intressanta lärdomar att dra för och Forum i arbetet med att utveckla den svenska transportpolitiken.

Denna rapport fokuserar på politik för elektrifiering av fordonsflottan i Indien, Japan, Kina och Sydkorea.

En av de observationer som görs i rapporten är att det finns påtagligt många likheter kring utvecklingen av el- och hybridfordon i de olika länderna. Energisäkerhet, framtida exportmöjligheter och att begränsa utsläpp är faktorer som drivit på utvecklingen i samtliga länder. En annan gemensam faktor är regeringarnas roll som pådrivande kraft, i samtliga länder i nära samarbete med den inhemska industrin.

Samtliga länder, möjligen med undantag för Indien, försöker också skapa en inhemsk efterfrågan genom olika former av subventioner – som också syftar till att gynna inhemsk industri.

Hittills har framgångarna dock i stor utsträckning uteblivit. Att batteriteknologin har visat sig svårare att bemästra än förväntat tillsammans med avsaknad av uppbyggd infrastruktur, en ogynnsam prisbild samt bristande tydlighet från regeringens sida vad gäller policy, inklusive standardisering, har varit och är fortfarande hinder på vägen.

Governance for electric vehicle innovation – lessons from South Korea, India, China and Japan

Serienummer: WP/PM 2013:03

Diarienummer: 2012/205

Ladda ner rapporten Pdf, 2.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev