Studieområde:

Innovation and International Cooperation in Indian Energy Policy

– case studies on solar energy and energy efficiency technology deployment

Förnybar energi och energieffektivisering utgör två hörnstenar i politiken för en mer håll­bar utveckling. I Europa, och i Sverige, är målsättningen att 20 procent av EU:s energikon­sumtion ska komma från förnybara källor år 2020 och andelen biodrivmedel ska samma år vara minst 10 procent. Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020.

I snabbväxande länder som Kina, Indien och Brasilien är tillgången till billig och säker energi en förutsättning för fortsatt ekonomisk utveckling och här ses den förnybara ener­gin, liksom energi­effektivisering, som ett sätt av diversifiera energimixen och minska be­roendet av fossila bränslen.

Trots till viss del skilda motiv pågår i såväl Europa som i de snabbväxande ekonomierna ett intensivt arbete för att utforma insatser och styrmedel med syfte att skapa incitaments­strukturer som befrämjar investeringar i utveckling och implementering av ny energitek­nik.

Möjligheterna till utökat forsknings- och innovationssamarbete samt ökad handel i båda riktningarna är därför troligen goda. För att förverkliga möjligheterna krävs emellertid ökad kunskap om dels vilka policystrategier som sätter agendan för investeringar de kom­mande åren, dels kunskap kring specifika förutsättningar för teknikutveckling och inno­vation i dessa stora och potentiellt intressanta marknader för svenskt forskningskunnande och miljöteknik.

Denna rapport analyserar två konkreta exempel på hur dessa strukturer ser ut i Indien: National Solar Mission (NSM) som syftar till att öka produktionskapaciteten av solenergi i Indien med 20 000 MW till år 2022 samt programmet Perform Achieve and Trade (PAT) inom ramen för strategin National Mission on Enhanced Energy Efficiency (NMEEE). Strategin i sin helhet syftar till att mellan 2012 och 2017 spara motsvarande 23 miljoner ton olja samt 19 000 MW elektricitet.

Innovation and International Cooperation in Indian Energy Policy – case studies on solar energy and energy efficiency technology deployment

Serienummer: WP/PM 2013:02

Diarienummer: 2013:104

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev