Studieområde:

Geografisk tillgänglighet och ekonomisk tillväxt

I studien presenteras kunskapsläget vad gäller geografisk tillgänglighet och ekonomisk tillväxt, samt några genom­förda analyser av hur geografisk tillgänglighet kan bidra till näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft.

Under uppdragets gång har Tillväxtanalys vid ett flertal tillfällen haft anledning att testa hur data ur Individ- och företagsdatabasen (IFDB) kan interagera med GIS-platt­formen Pin Point Sweden (PiPoS).

Den litteraturgenomgång som presenteras i Kapitel 1 visar att mycket är vunnet med en väl fungerande arbetsmarknad som även möjliggör ett visst mått av rörlighet. Ett relevant mått på tillgänglighet i detta fall är hur många arbetstillfällen som kan nås inom ett visst av­stånd/restid.

Kapitel 2 visar hur den regionala konkurrenskraften kan påverkas av förändringar i väg­nätet. Utgångspunkten är att ju fler arbetstillfällen den arbetsföra befolkningen har inom räckhåll, desto bättre är tillväxtförutsättningarna. Metoden har tidigare tillämpats av Tillväxt­analys (2012) för att belysa hur den regionala konkurrenskraften kan påverkas av för­ändringar i vägnätet.

Slutligen presenteras ett försök att utveckla metoden och förståelsen av sambandet mellan tillgänglighet och tillväxt (nattlönesumma), genom att analysera hur variationer i tillgäng­lighetsmåttet Antal nåbara arbetstillfällen inom 45 minuters bilreseavstånd påverkar till­växten (nattlönesumma för befolkningen i ålder 20–64) per 500-metersruta, under perioden 2008 till 2010 i de 290 kommuner och 72 FA-regioner för vilka uppgifter finns tillgäng­liga.

Geografisk tillgänglighet och ekonomisk tillväxt

Serienummer: WP/PM 2013:09

Diarienummer: 2011/355

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev