Studieområde:

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Denna rapport är en del av Näringsdepartementets uppdrag till Tillväxtanalys att vidare­utveckla kunskapen om den ökade internationaliseringen av tjänster och tjänsteinno­vationer och dess effekter på företag som verkar på globala marknader.

Omfattningen av offshoring av FoU förväntas öka i framtiden, vilket betyder att det är viktigt att utveckla våra kunskaper om hur sådan verksamhet på bästa sätt kan utformas och understödjas. Rapporten lyfter fram erfarenheter från svenska multinationella företag som utlokaliserar (internt och externt) FoU till Indien.

I studien identifieras både utmaningar och utvecklingseffekter för de företag som utlokali­serar FoU-verksamhet. Utlokalisering av verksamhet sker när ett företag flyttar aktivitet till en egen enhet i ett annat land (in-house offshoring), eller genom att lägga ut aktiviteten utanför företaget men i samma land (domestic outsourcing) eller utanför företaget i ett annat land (offshore outsourcing).

Det är viktigt att närmare studera utlokalisering av just FoU därför att efter många år med utlokalisering av lågkvalificerade arbetsuppgifter ser vi i dag en trend mot utlokalisering av FoU-uppgifter och funktioner högre upp i värdekedjan. Av särskilt intresse är off­shoring – det vill säga utflyttning till annat land – då nettokonsekvenserna för Sverige i de fallen kan antas bli störst.

Det framgår klart att utflyttning av arbetsuppgifter och funktioner inte längre motiveras endast av kostnadsskäl utan även av tillgång till hög kompetens. Utöver ett antal utma­ningar identifieras i rapporten ett antal viktiga utvecklingseffekter på de företag som enga­gerar sig i offshoring och outsourcing av FoU. Dessa utvecklingseffekter är:

 • Utveckling av interna processer och rutiner för FoU
 • Nya processer för att stödja FoU-samarbete
 • Kapacitet att utnyttja offshore-kompetens
 • Utökad intern kompetensutveckling
 • Bättre balanserat resursutnyttjande
 • Etablering av globala organisationskulturer

I rapporten presenteras några konkreta förslag för svensk innovationspolicy i syfte att stödja och stärka de positiva utvecklingseffekter som FoU-offshoring innebär för svensk konkurrenskraft. Dessa förslag innefattar:

 • En mer dynamisk syn på globalisering och internationellt samarbete bör utvecklas där förtjänster av utlandsförlagd FoU kan identifieras för såväl de svenska företagen som för Sverige.
 • Att vi frigör oss från föreställningen att offshoring och internationellt samarbete idag alltid handlar om sökande efter kostnadsfördelar.
 • Att svenska företag utvecklar strategier, organisatoriska förmågor och rutiner som stimulerar ett effektivare internationellt samarbete, samt att policyansvariga organ här har en viktig uppgift i att genom strukturerade kompetensut­vecklings­insatser underlätta den här typen av lärande.
 • Att Sverige stärker sin traditionella konkurrensfördel genom en ökning av andelen internationellt skolade ingenjörer utbildade för arbete på en internationell arena med mångkulturella globala utvecklingsteam.
 • På ett mer generellt plan pekar slutsatserna i rapporten mot vikten av att svensk inno­vationspolitik ytterligare öppnas upp för att möjliggöra konkurrenskraft för svenska före­tag på en allt mer globaliserad världsmarknad.

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Serienummer: WP/PM 2013:10

Diarienummer: 2012/007

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev