Studieområde:

Tillgång till grundläggande betaltjänster

– slutrapport

Tillväxtanalys har utrett förutsättningarna för att överta uppgiften att följa upp och redovisa tillgängligheten till grundläggande betaltjänster från Post- och telestyrelsen. Rapporten visar att det är möjligt samt hur vi tänkt oss att bygga upp insamling, förvaltning och tillgänglig­görande av data och analyser om betaltjänster. Rapporten avslutas med en översiktlig analys av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster.

Avrapporteringen av uppdraget kan sammanfattas i följande punkter:

  • Ja, Tillväxtanalys kan ta över databasen.
  • Ja, Tillväxtanalys har genomfört en inledande översyn av den nuvarande databasens innehåll och har identifierat några möjliga avgränsningar. Avgränsningarna måste emellertid analyseras djupare i dialog med övriga användare. Detta betyder att vi be­höver mer tid för att nå fram till ett slutligt förslag på avgränsningar som både uppfyl­ler länsstyrelsernas behov av analysmaterial och samtidigt är resursmässigt möjligt.
  • Ja, vi ser till att databasen förvaltas och årligen uppdateras med relevanta uppgifter för PTS, länsstyrelsernas och Tillväxtanalys ändamål.
  • Ja, vi analyserar återkommande data relaterade till grundläggande betaltjänster ur ett tillgänglighetsperspektiv. Analyserna utgör ett underlag för länsstyrelsernas och PTS arbete med att faktiskt säkerhetsställa tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. Ambitionen är att när det är möjligt avrapportera dessa tillsammans med utvecklingen för övrig service.
  • Ja, vi utvecklar ett särskilt webbaserat gränssnitt för att länsstyrelsernas handläggare ska kunna tillgodogöra sig såväl data som analyser på ett intuitivt och effektivt sätt, och själva kunna bidra med uppdateringar och kvalitetsförbättringar i databasen. Ut­vecklingen av gränssnittet sker i dialog med företrädare för länsstyrelserna och Till­växtverket.
  • Ja, vi samordnar så långt som möjligt data om grundläggande betaltjänster med våra nuvarande åtaganden kring övrig kommersiell och offentlig service.

Tillgång till grundläggande betaltjänster – slutrapport

Serienummer: WP/PM 2013:21

Diarienummer: 2013/030

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev