Studieområde:

Tekniska tjänster i Rise forskningsinstitut

– kompletterande eller konkurrerande?

I den här underlagsrapporten analyseras i vilken mån industri- forskningsinstituten inom Rise AB och teknik­konsultföretag kompletterar eller konkurrerar med varandra på den svenska marknaden för tekniska tjänster. Detta görs genom en kombinerad intervju- och fallstudie.

Studien visar att FoI-verksamheten inom SP utgör omkring 70–80 procent av den totala verksamheten. FoI-verksamheten består av dels öppen FoI och dels annan FoI. Öppen FoI karakteriseras av att uppnådda resultat är öppet publicerbara och allmänt tillgängliga. Annan FoI inkluderar uppdragsforskning och andra avancerade tester och tjänster där resultatet ägs exklusivt av finansiären.

Ofta är dessa FoI-uppdrag kopplade till avancerade laboratorier samt test- och demo-anläggningar, vars investeringskostnader är svårmotiverade utifrån marknadsmässiga villkor. SP kan därmed erbjuda marknaden flera avancerade tjänster och kompetenser, vilket få eller inga andra aktörer på den svenska marknaden idag levererar.

Studien visar vidare att verksamheten fungerar marknads­kompletterande genom att man till viss del säljer tekniska tjänster, rådgivning eller utbildning till teknikkonsultföretag. Vidare tar konsultföretagen i vissa fall del av forskningsresultat från SP:s (och andra instituts) verksamhet. Studien har även funnit exempel på samarbete i FoI-uppdrag samt gemensamma anbud i internationella upphandlingar. Detta verkar dock vara relativt ovanligt och är något som sannolikt kan utvecklas.

SP-koncernen erbjuder vidare tjänster som inte betraktas som FoI. Dessa utgör omkring 20–30 procent av verksamhetens intäkter. I huvudsak utgörs dessa av tekniska tjänster inom certifiering, provning och utvärdering, mätning och kalibrering. SP erbjuder även andra typer av konsult- och rådgivningstjänster samt utbildning kopplat till sina kompetens- och teknikområden. Dessa tjänster skär genom alla teknikområden inom koncernen. Detta är tydligast inom certifiering och för vissa tjänster inom teknisk provning och utvärdering samt kalibrering, men gäller också andra typer av konsult- och rådgivningstjänster.

Den samlade bilden av intervjuerna med teknikkonsultföretag, är att SP:s (eller andra forskningsinstituts) verksamhet inte har någon större inverkan på konkurrenssituationen på marknaden. Intervju­personerna anser ofta att instituten snarare erbjuder tjänster som kompletterar den egna verksamheten. Uppfattningen är att SP i stor utsträckning erbjuder tjänster och kompetenser som inte erbjuds av den egna verksamheten, och som därför inte konkurrerar direkt med de egna organisationernas erbjudanden. I vissa fall är dessa tjänster nära eller direkta substitut till tjänster som erbjuds av privata leverantörer på den öppna marknaden. SP uppfattas här av teknik­konsultföretag som en konkurrent på marknaden. Det är dock svårt att med det begränsade underlaget i studien bedöma i vilken utsträckning detta har bidragit till att privata alternativ förlorat marknadsandelar eller avstått från att göra vissa investeringar eller utveckla vissa tjänster.

Tekniska tjänster i Rise forskningsinstitut – kompletterande eller konkurrerande?

Serienummer: WP/PM 2013:24

Diarienummer: 2013/029

Ladda ner rapporten Pdf, 961 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev