Studieområde:

Prioriteringsprocesser för offentlig forskning och innovation inom energiområdet

– en internationell utblick

Denna rapport sammanfattar ett omfattande material från flera studier av olika länders processer för prioritering av forsknings- och innovationsinsatser på energiområdet.

Bilden som framträder visar en stor bredd när det gäller såväl principiella överväganden som prak­tiskt tillvägagångssätt. Sydkorea, Schweiz och i någon mån Kanada är exempel på länder som har en etablerad process för att ta fram energiforsknings- och innovations­program. Här har man upprättat tydliga och transparanta rutiner och de beslut som fattas går i princip att spåra till sakliga underlag och överväganden. I Kanada använder man exempelvis öppna kommunikationskanaler på internet för att säkerställa en bred folklig förankring. Naturligtvis kan informell påverkan även i dessa länder ha en betydande påverkan, men den kan här antas vara något mindre än i de länder där processerna är mindre utvecklade.

Till de länder som saknar eller delvis saknar tydliga strategier och transparanta processer på detta område räknas Japan, Danmark, Storbritannien och i viss mån USA. Här sker prioriteringsprocesserna mer slumpmässigt, och särskilt vad gäller den övergripande inrikt­ningen finns ett stort utrymme för påverkan via informella kanaler.

Några generella observationer utöver dessa är följande:

  • Näringsliv och akademi är välrepresenterade i samrådsprocesser i samtliga länder, både vad gäller att formulera utmaningar och problem och att föreslå konkreta insatser och projekt riktade mot dessa utmaningar.
  • I flera av länderna görs prioriteringen till stor del av tjänstemän på departement och myndigheter. I analysen av det tyska prioriteringsarbetet beskrivs till exempel hur ett hundratal tjänstemän med stor ”tyst kunskap” och omfattande nätverk samråder och ibland är oeniga om vart pengarna ska gå. De informella kontakterna mellan dessa tjänstemän och andra aktörer är en central del av prioriteringsprocesserna. Detta stäm­mer även väl in på Japan.
  • Flertalet länder har tagit fram breda framtidsanalyser, såväl för energiområdet som för samhällsutvecklingen i stort. Finska Tekes och Finlands Akademi arbetar systematiskt med framtidsstudier som utgångspunkt. Tyskland genomförde breda analyser av energitrender fram till år 2050 inför det sjätte energiforskningsprogrammet. Även i USA, Japan, Kanada och Sydkorea är detta ett viktigt underlag för prioriteringarna inom energi-FoI.
  • En brist i de flesta länder är avsaknaden av tydliga processer för utvärdering och lärande. Det finns naturligtvis ett lärande på individnivå, och i viss mån på aktörsnivå, men på systemnivå är det få länder som på ett ordnat sätt överför erfarenheter från tidi­gare satsningar i arbetet med att utforma framtidens politik.

Prioriteringsprocesser för offentlig forskning och innovation inom energiområdet – en internationell utblick

Serienummer: PM 2014:04

Diarienummer: 2013/164

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev