Studieområde:

Kartläggning av ägarskiften i företag

– utveckling och dokumentation av dataunderlag

Tillväxtanalys har haft i uppdrag av regeringen att genomföra kartläggning och analys av ägarskiften i företag. Denna rapport är en redovisning av uppdragets sista del som innebär utveckling och dokumentation av dataunderlag för att bättre kunna identifiera och analysera ägarförändringar och näringslivsdynamik.

SCB har på uppdrag av Tillväxtanalys undersökt möjligheten att bättre identifiera ägarskiften genom att integrera och göra en matchningskontroll av kompletterande uppgifter gällande delägare i fåmansaktiebolag som kan hämtas från Skatteverket, SKV, med redan befintlig information om företagsdynamik, vilken finns i Företagens och arbetsställenas dynamik, FAD, och den register­baserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS, på SCB. För att göra detta studeras företagens ägarskiften mellan åren 2010 och 2011. Uppdraget omfattar även att beskriva FAD gällande syfte, metodik och innehåll.

Cirka 80 procent av samtliga företag oberoende av bolagsform överlevde mellan åren 2010 och 2011. Resterande företag har på något sätt förändrats. Företag läggs ned och andra startar som en del i strukturomvandlingen. Dessutom ser vi att många företag och arbetsställen byter ägare. Näringslivet visar på en stor dynamik och dynamiken omfattar många olika typer av förändringar.

Bearbetningarna visar att det med hjälp av RAMS och SKV:s register går att följa och framställa uppgifter om ägarförändringar på ett bra sätt. Detta gäller både för fåmansaktiebolag, där det går att följa individuellt ägande, och för övriga juridiska former där förändringar i organisationsnummer kan spåras, vilket indikerar ändrade ägarförhållanden. Analysen visar att SKV:s register är ett bra komplement till RAMS och FAD och tillför ytterligare information. Samkörningen av dessa registerdata ger mer information än vad som kan fås ut av respektive registerkällor separat. Det går dessutom att koppla på annan information om anställda, omsättning och olika mått på lönsamhet från andra register.

Tillväxtanalys rekommenderar därför att SCB får tillgång till register gällande ägarandelar från Skatteverket under en längre tidsperiod än enbart de undersökta åren. Detta för att kunna sammanställa en databas som möjliggör bättre och mer precisa analyser av olika dimensioner av näringslivsdynamik och ägarförändringar. Det vore dessutom önskvärt att denna databas görs tillgänglig för forskning och studier som ökar kunskapen om olika dimensioner av näringslivets strukturomvandling.

Kartläggning av ägarskiften i företag – utveckling och dokumentation av dataunderlag

Serienummer: PM 2014:06

Diarienummer: 2013/193

Ladda ner rapporten Pdf, 773.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev