Studieområde:

Competing in Global Value Chains

– Implications for Jobs and Income in Sweden

Svenskt deltagande i globala värdekedjor – ett nytt mått på svensk konkurrenskraft

Dagens ekonomiska produktion är till ökande grad utspridd över nationsgränser. Denna fragmentisering förändrar hur vi ser på internationell konkurrens. En konsekvens är att gängse mått på konkurrenskraft som baserats på ett lands bruttoexport som andel av världsexport blir allt mindre informativa. I denna rapport används därför ett nytt mått som mäter inkomst och arbeten som skapas i svensk medverkan i globala värdekedjor (GVK).

De globala värdekedjor som svenska företag ingår i identifieras genom att spåra, över branscher och länder, hur varor och tjänster skapas genom att använda en global input-output tabell. Denna input-output tabell möjliggör kartläggning på avkastningen av arbete och kapital som härrör direkt till tillverkningen av en slutkonsumtions­produkt. Analysen baseras på en ny databas, “World Input-Output Database” (WIOD) som ställer samman och länkar nationella input-output tabeller med bilateral handelsstatistik och de faktorer som behövs för att framställa den slutliga produkten.

I rapporten analyseras den svenska utvecklingen i termer av svensk inkomst och svenska arbeten som genereras genom att delta i globala värdekedjor från 1995-2011.

  • Andelen av svensk högkvalificerad arbetskraft som deltar i globala värdekedjor har ökat kraftigt, samtidigt som andelen lågkvalificerade arbeten har minskat.
  • Totalt sett ser vi att antalet högkvalificerade arbeten ökar mer än minskningen av lågkvalificerade arbeten. Det totala antalet svenska arbeten som utförs inom globala värdekedjor har ökat med 22 000 under perioden 1995 till 2008.
  • Dessa arbeten skapades främst inom produktionsrelaterade tjänster, framförallt i förtillverkningsstadiet (FoU och design) eller i eftertillverkningsstadiet (marknadsföring och service).
  • Sveriges andel av den totala globala värdekedjeinkomsten låg under perioden relativt stabilt mellan 0,7 och 0,8 procent, och ungefär på 2,7 procent av EU-27s totala GVK inkomst.

Rapporten visar på betydelsen av att använda analysverktyg som är anpassade för att mäta den ekonomiska aktivitet som numera och i allt högre utsträckning sker i globala värdekedjor.

Competing in Global Value Chains – Implications for Jobs and Income in Sweden

Serienummer: PM 2014:10

Diarienummer: 2012/007

Ladda ner rapporten (på engelska) Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev