Studieområde:

Flyttar forskningen från Sverige?

– svenska koncerners FoU i Sverige och utomlands

De multinationella företagen har en framträdande roll när det gäller den FoU som utförs i det svenska närings­livet. Har en ökad internationalisering av FoU inneburit en förskjutning av FoU-utgifterna i svenska multi­nationella koncerner från moderföretagen i Sverige till dotterföretagen utomlands? Vilka faktorer påverkar lokaliseringen av FoU till olika länder inom multi­nationella företag?

Den FoU som utförs i det svenska näringslivet är starkt koncentrerad till ett mindre antal företag, som i de flesta fall ingår i multinationella koncerner, svenska multinationella företag (MNF) och utlandsägda företag. Bland svenska MNF är fortfarande mer än hälften av FoU-verksamheten förlagd till Sverige. I motsats till sysselsättningen inom svenska MNF har det under 2000-talet inte skett någon nämnvärd förskjutning av FoU-utgifterna från de svenska moderföre­tagen till dotterföretagen utomlands, utan verksamheterna har ökat i samma proportion i Sverige och utomlands.

Den FoU i svenska MNF som äger rum utomlands utförs av ett litet antal koncerner och i ett fåtal länder, framför allt höglöneländer. På senare tid har det emellertid förekommit en rätt så betydande ökning av FoU i låglöneländer, som Kina och Indien. I jämförelse med sysselsättningen är FoU-verksamheten avsevärt mer länder­koncentrerad. Både för FoU och sysselsättning har det på sistone förekommit en ökad länderspridning.

Det är framför allt två motiv som brukar föras fram som förklaring till varför multinationella företag förlägger delar av sin FoU utomlands. Det ena är att man vill anpassa sina produkter eller processer till de speciella preferenser och behov som råder på en marknad utomlands (home-base exploiting strategy). Det andra är att man avser att dra nytta av de kunskaper och den teknologi som finns eller som genereras i ett annat land genom att lokalisera delar av sin egen FoU där (home-base augmenting). Båda dessa motiv får empiriskt stöd i vår ekonometriska analys av hur svenska multinationella koncerner lokaliserar sin FoU mellan olika länder.

Andra faktorer som tycks påverka var man förlägger sin FoU är hur starkt skyddet är för intellektuella äganderätter i ett land, landets relativa tillgång på kvalificerad arbetskraft och hur långt från Sverige landet ligger. Att avståndet har negativ inverkan på omfattningen av FoU i dotterföretag till svenska MNF i ett land kan tolkas som att ju längre från huvudkontoret ett land ligger desto svårare blir det att koordinera och styra verksamheten där. Resultaten från vår ekonometriska analys stämmer tämligen väl överens med vad som framkommer när man frågar multinationella koncerner vad som påverkar lokaliseringen av deras FoU.

Historiskt har multinationella företag haft en benägenhet att lokalisera nästan all sin FoU i närheten av huvudkontoret. På senare år har det emellertid i många länder skett en ökad inter­nationalisering av de multinationella företagens FoU. Detta har bland annat inneburit att FoU i allt större utsträckning har kommit att utföras i dotterföretag utomlands. Denna process förefaller dock inte ha gått så långt i svenska MNF att andelen FoU som sker i Sverige (hemlandet) helt kan förklaras inom ramen för vår ekonometriska modell. Fortfarande är andelen FoU som utförs i Sverige, allt annat lika, klart högre än utomlands. Dessutom har inte FoU-utgifternas andel i moderföretagen i Sverige fallit under 2000-talet. Det indikerar att förutsättningarna för att bedriva FoU i Sverige fortfarande tycks vara relativt gynnsamma; tillgången på kvalificerad och välutbildad arbetskraft är god och de institutionella förhållandena är fördelaktiga. Detta är emellertid ett tillstånd som inte är en gång för alla givet utan här finns det utrymme för politiken att försöka se till att detta kan bibehållas även i framtiden.

Flyttar forskningen från Sverige? – svenska koncerners FoU i Sverige och utomlands

Serienummer: PM 2014:15

Diarienummer: 2012/007

Ladda ner rapporten Pdf, 849.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev