Studieområde:

Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag

– en kontrafaktisk effektutvärdering

Tillväxtanalys har utvärderat Vinnovas Vinn Nu och Forska och Väx-program mellan 2006 och 2010. Företagens utveckling har följts, under och upp till 5 år efter stöd, och där indikerar analyserna få statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden.

Forskare och beslutsfattare har under senare tid alltmer argumenterat för att näringslivspolitiken bör fokuseras mot att stimulera innovationsdriven tillväxt i små och medelstora företag. Det finns dock få tidigare studier som har utvärderat om denna typ av selektiva stödinsatser är effektiva.

I rapporten undersöks effekterna av två selektiva företagsstöd som är inriktade mot innovativa små – och medelstora företag, nämligen stödprogrammen VINN NU och Forska & Väx som har utvecklats av Vinnova. Ett viktigt syfte med analysen är att den även ska utmynna i ett antal rekommendationer som kan underlätta framtida effektutvärderingar av selektiva företagsstöd.

Analysen är möjlig genom att Tillväxtanalys har sammanställt en mikrodatabas över ett stort antal selektiva företagsstöd i Sverige. Databasen används för att matcha företag som mottagit ett stöd mot liknande företag som inte fått något stöd från något av de utvärderade stödprogrammen. Detta är betydelsefullt när de kontrafaktiska effekterna av företagsstöd skall analyseras. Det är exempelvis möjligt att stödföretagen skulle haft en bättre utveckling även om de inte erhållit stöd från Vinnova. För att identifiera "tvillingföretag" till de som erhållit stöd används en nyutvecklad matchningsmetod, så kallad Coarsened Exact Matching (CEM), som har en rad fördelar mot den mer frekvent använda Propensity Score Matching (PSM).

Effekterna av företagsstöden analyseras på antal anställda, arbetskraftens produktivitet, omsättning – och omsättningstillväxt, samt andelen arbetstagare med högre utbildning eller forskartjänst.

Analysen indikerar inga statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare; varken under programmens löptid eller efter det att stöden avslutats. Den enda positiva effekten är att stödföretag med högst sex anställda, efter stödprogrammets avslut, uppvisat cirka 20 procents försäljningsökning. För större företag finns det ingen effekt på försäljning.

Sammanfattningsvis ger resultaten inga stöd för att de två programmen till innovationsbenägna små – och medelstora bolag hitintills har haft de önskade effekterna under den studerade tidsperioden (2006–2010) jämfört med den kontrafaktiska gruppen.

Studien utgör en systematisk och kvantitativ utvärdering av VINN NU och Forska & Väx. Ett viktigt syfte med rapporten har också varit att diskutera och prova nya utvärderingsmetoder som kan ligga till grund för framtida effektutvärderingar av olika typer av selektiva företagsstöd. Mot denna bakgrund föreslås följande frågor tas upp till diskussion för att förbättra framtida utvärderingar av statens stöd till innovativa små- och medelstora företag.

  1. Målen med selektiva företagsstöd behöver konkretiseras bättre för programmen ska kunna följas upp och utvärderas, inte minst för att kunna analyseras i kontrafaktiska förhållanden.
  2. Fler effektutvärderingar med kontrafaktiska metoder av olika typer av selektiva företagsstöd är viktiga som komplement till andra utvärderingsmetoder för att utveckla en lärande innovationspolitik.
  3. Effektutvärderingar av selektiva företagsstöd föreslås i högre grad utföras av oberoende aktörer och inte av utförare med finansiering från den myndighet som delar ut stöden.
  4. De myndigheter som finansierar selektiva företagsstöd i Sverige bör redovisa detaljerad information för att förbättra kvalitén på de databaser som finns för att genomföra kvantitativa effektutvärderingar.

Gjorda korrigeringar i rapporten:

Ny formulering sidan 20: Detta är troligen inte fallet eftersom det är osannolikt att den sista selektionen in till stöd är slumpmässig.

Ny formulering sidan 21: Resultat i rapporten ger också stöd för detta eftersom företag som drevs av kvinnor och var lokaliserade i större städer var mer benägna att beviljas stöd i den sista beslutande instansen.

Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag – en kontrafaktisk effektutvärdering

Serienummer: PM 2014:16

Diarienummer: 2014/222

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev