Studieområde:

Hur driver IKT produktivitet och tillväxt?

– Analyser av kvantitativa data

Rapporten beskriver hur digitaliseringen (IKT) bidragit till produktivitetstillväxten i Sverige mellan åren 2006–2013. Nya beräkningar visar att IKT svarade för hela 42 procent av tillväxten.

Frågan om hur mycket informations- och kommunikationsteknik (IKT) bidrar till ekonomisk tillväxt har varit omdebatterad. Redan i slutet av 1980-talet visade den amerikanske ekonomen Solow att det är svårt att mäta vilka tillväxteffekter ny teknik har i allmänhet och IKT i synnerhet. Senare forskning har till viss del lyckats lösa upp den så kallade Solowparadoxen. Samtidigt har en ny debatt blossat upp som menar att de stora framtida tillväxteffekterna av IKT till viss del redan har uttömts.

Tillväxtanalys presenterar mot denna bakgrund nya beräkningar som visar att digitaliseringen till stor del drivit produktivitets­utvecklingen i Sverige under perioden 1995–2013.

  • Resultaten visar att IKT svarade för 32 procent av den svenska produktivitetsutvecklingen mellan åren 1995–2005 och att detta bidrag har ökat till 42 procent under perioden 2006–2013.
  • En viktig observation är att det nästan uteslutande är IKT-sektorn, det vill säga företag som Ericsson, TeliaSonera och de stora IT- företagen, som svarat för en stor del av produktivitetstillskottet. IKT-användning i andra branscher har – enligt de mätningar som kan göras idag – haft en relativt liten betydelse.
  • Ett mål med studien har även varit att diskutera varför olika studier kommer till olika resultat vad gäller IKT: s bidrag till ekonomisk tillväxt. Analysen av olika studier visar att små skillnader i data, antaganden och beräkningsmetoder ger stora skillnader i resultat.

Det är numera välkänt att det är först när IKT kommer till en bredare användning i företag och organisationer som de stora produktivitets­lyften kan observeras. Detta förutsätter att företagen inte bara gör materiella investeringar i IKT utan att de i ännu högre grad gör icke-materiella investeringar såsom organisations­förändringar och kompetensutveckling av personal. Sverige var tidigt ute med storskalig bredbandsutbyggnad och fick många och avancerade IT-användare. Möjligheten att numera digitalisera en rad olika affärsprocesser kan emellertid komma att ställa nya krav på organisatoriska investeringar. De fallstudier som ska genom­föras under hösten har därför som syfte att närmare belysa vilka kompletterande investeringar som behövs för att de ökade digitaliseringsmöjligheterna även kan tillgodogöras i företag utanför den egentliga IKT-sektorn.

Hur driver IKT produktivitet och tillväxt? – Analyser av kvantitativa data

Serienummer: PM 2014:17

Diarienummer: 2014/002

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev