Studieområde:

Skatters inverkan på företags lokaliserings- och investeringsbeslut

Skatter spelar en betydelsefull roll när företag bestämmer var de ska förlägga sin produktion och sina investeringar. Att försöka behålla och attrahera verksamheter inom multinationella företag är något många länder strävar efter. Vilken inverkan har bolagsskatten på utländska direktinvesteringar och på var företagens vinster redovisas? Hur påverkas direktinvesteringar av skatter på arbetsinkomster och skatter på kapitalinkomster på ägarnivå?

Arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt skapas där det finns företag och investeringar. En rad faktorer påverkar var företag lokaliserar sig och var och hur stora investeringar som görs. Även om många av dessa faktorer är svåra att påverka på kort sikt ingår andra i den politiska verktygslådan och kan fungera som styrmedel. En politisk faktor som är betydelsefull för företagande och investeringar är skatter.

Denna rapport sammanfattar den ekonomiska litteraturen kring skatters effekt på företags etablerings- och investeringsbeslut. Även om fokus i rapporten ligger på bolagsskattens betydelse för företags lokaliserings- och investeringsbeslut diskuteras även betydelsen av arbetsinkomstskatt och skatt på kapitalinkomster på ägarnivå för investeringar och företagande.

Resultat från rapporten tyder på att skatter spelar roll för företags lokaliserings- och investeringsbeslut. Bolagsskatten påverkar var företag etablerar sig, var utländska investeringar görs och i vilken omfattning, och var vinster redovisas. Bolagsskatten är ett viktigt policyinstrument för i synnerhet EU: s nya medlemsländer som inte har samma konkurrensfördelar som de gamla medlemsländerna när det gäller andra viktiga faktorer såsom exempelvis agglomerationskrafter. För att vara konkurrenskraftiga bör därför bolagsskattesatserna ligga lägre i de nya medlemsländerna än i de gamla. Skatt på arbetsinkomst påverkar också mängden utländska investeringar som görs men framför allt i de gamla medlemsländerna.

Medan bolagsskatten är viktig för redan etablerade och vinstdrivande företag är skatten på kapitalinkomster på ägarnivå relativt sett av större betydelse för nya och innovativa företag.

För Sverige – ett litet land i periferin – innebär resultaten från rapporten att den svenska bolagsskattesatsen bör ligga under bolagsskattesatserna i de stora länderna i Väst- och Centraleuropa. Det kan även finnas anledning att se över de i ett internationellt perspektiv förhållandevis höga kapitalinkomstskatterna på ägarnivå i Sverige.

Skatters inverkan på företags lokaliserings- och investeringsbeslut

Serienummer: PM 2014:18

Diarienummer: 2013/324

Ladda ner rapporten Pdf, 633.9 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev