Studieområde:

Rådgivning till företagare med utländsk bakgrund

– en effektutvärdering

Denna rapport är en effektutvärdering av de rådgivnings­insatser som genomfördes med utökade medel till Tillväxtverket, under perioden 2008–2010, för särskilda insatser för företagare med utländsk bakgrund.

Uppdraget

Denna studie är en utvärdering av de rådgivningsinsatser som genomfördes som en del av Tillväxtverkets program Företagare med utländsk bakgrund under perioden 2008-10. Syftet med studien är att studera effekten på företagens tillväxt och chans att överleva av att delta i något av rådgivningsprojekten. Studien är en underlagsrapport i Tillväxtanalys pågående uppdrag att utvärdera den statligt finansierade företagsrådgivningen.

Resultat och slutsatser

Analyserna visar att det inte finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan företag som deltagit i programmet och jämförelse­företagen avseende tillväxt i produktionsvärde, förädlingsvärde eller lönsamhet, mätt som produktivitet. De företag som har deltagit i rådgivning har större sannolikhet att överleva jämfört med jämförelse­företagen. Sysselsättningen ökar mer i företag som tagit del av rådgivningen än i jämförelseföretagen.

I programplanen definierades en målgrupp av företag som var mer etablerade än de företag som faktiskt deltagit i projekten. De företag som ingår i analysen är ändå representativa för den ursprungliga målgruppen. De positiva, men inte statistiskt säkerställda resultaten i denna studie bör möjligen tolkas i relation till att den insats deltagarna tog del av, kanske inte nådde upp till den ambitionsnivå som ursprungligen fanns i programmet.

Förslag och rekommendationer

Satsningen var avsedd att både ge rådgivning till etablerade företag och utveckla metoder för att nå målgruppen. När program utformas för lärande, bör åtgärder vidtas för att kunna utvärdera satsningen både på insatsnivå och på policynivå. För att kunna göra bättre utvärderingar som kan kontrollera för den potentiella selektionen skulle det även vara värdefullt att få en ökad förståelse för företagens tillväxtprocess.

Framtida undersökningar/fortsatt lärande

Affärsutvecklingsprojekt inom ramen för Främja kvinnors företagande under programperioden 2010-14 kommer genom ett högre antal deltagare att ha bättre potential för utvärderingar av denna typ av insatser.

Rådgivning till företagare med utländsk bakgrund – en effektutvärdering

Serienummer: PM 2014:19

Diarienummer: 2011/047

Ladda ner rapporten Pdf, 1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev