Studieområde:

Analys av stödinsatser för miljöteknikföretag i några europeiska länder

Danmark och Tyskland ligger långt framme inom miljöteknik och har dessutom initierat ett flertal offentliga stödinsatser för att främja en grön omställning. Denna rapport syftar till att ge en helhetsbild över vad som kännetecknar initiativen och vilka erfarenheterna varit. Fokus ligger på de initiativ som har gett stöd till produkter och utveckling som ligger nära marknaden.

Innovation inom miljöteknik är nyckeln för att uppnå ekonomisk tillväxt samtidigt som man får miljömässiga förbättringar. Utmaningen ligger i det faktum att det inte finns ett effektivt pris på marknaden för föroreningar av klimatet och miljön. Det är därför nödvändigt med stödinsatser som kan främja en grön strukturomvandling.

Denna rapport fokuserar på de stödinsatser som implementerats i Tyskland och Danmark. Båda länderna är specialiserade inom grön teknik och har dessutom initierat ett flertal stödinsatser för att främja en grön omställning. Genom en grundlig desk-research och intervjuer med nyckelpersoner och relevanta aktörer i respektive land, syftar denna rapport till att ge en helhetsbild över vad som kännetecknar initiativen och vilka erfarenheterna varit.

Fokus i denna analys ligger på de initiativ som har gett stöd till produkter och utveckling som ligger nära marknaden – det vill säga inte enbart forsknings-aktiviteter. Marknadsnära stödinsatser kan ta olika form. Det finns de insatser som syftar till att stödja teknikut­vecklingen (technology push), och de som stödjer efterfrågan av produkter och tjänster (market pull). Storleken på initiativen varierar också men det är inte helt tydligt om större per automatik är bättre. Det handlar också om vilken del av innovationskedjan som stödet riktas mot. När det gäller internationalisering, är stödet per projekt ofta mindre i storlek medan stöd för förverkligandet av en ny produktionsmodell eller grundandet av en industrisymbios kan vara betydligt större.

Tyskland kännetecknas av att många av initiativen funnits under en längre tid. Detta kan ses som ett tecken på att de fungerat bra och att politikerna inte ser något behov av att drastiskt förändra dessa. Sannolikheten att företagen känner till möjligheterna inom ett program är även högre ju längre programmet funnits. Programmen i Tyskland är ofta ”technology open” – dvs. att de inte enbart satsar på exempelvis grön teknik. Detta står i skarp konstrast med Danmark där man ofta utvecklar specifika områden för stöd som till exempel grön teknik. Tyskland är särskilt framgångsrik på att skapa och utveckla kluster mellan företag men även mellan företag och forskningsinstitutioner. I Danmark är man däremot mer inriktad på att stödja de rätta politiska prioriteringarna. Här finns även en mycket större politisk påverkan på vilka marknader som ska stå i fokus för internationaliseringsfasen.

I genomgången av de danska initiativen visade det sig att initiativen mestadels kompletterar varandra istället för att konkurrera mot varandra. Det framgick även under intervjuerna att man mestadels gör bedömningar av effekten hos enskilda program/initiativ men inte någon bedömning av programmet/initiativet gentemot övriga program/initiativ. Dessutom har initiativen i Danmark ofta en relativt kort tidshorisont. Detta kan bidra till en rad olika negativa konsekvenser för utformningen av initiativen, och det kan skapa en osäkerhet för företagens budgetering och projektetablering. Här får däremot de långsiktiga tyska initiativen en bättre recension.

Under intervjuerna underströks även betydelsen av initiativets/­programmets storlek. Det har upplevts vara svårt, om inte omöjligt, att bedöma den optimala ekonomiska ramen för företagsfrämjande. Man poängterade även att programmen ska vara anpassade utifrån vad de faktiskt stödjer, och att det finns en gräns för ett programs storlek varefter effekten blivit mindre.

Analys av stödinsatser för miljöteknikföretag i några europeiska länder

Serienummer: PM 2014:21

Diarienummer: 2014/095

Ladda ner rapporten Pdf, 2.6 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev