Studieområde:

Tillgång till grundläggande betaltjänster

– delrapport 5

Rapporten beskriver hur vi genomfört insamling, förvaltning och tillgängliggörande av data och analyser om betaltjänster samt hur vi tänkt att det fortsatta arbetet ska organiseras. Rapporten avslutas med en översiktlig analys av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster.

Regeringen har gett Tillväxtanalys uppdraget att förvalta och utveckla data om grundläggande betaltjänster. I uppdraget ingår även att föreslå avgränsningar för de specificerade betaltjänster som ska analyseras, genomföra analyser samt tillgängliggöra dessa data och analyser för länsstyrelserna.

Avrapporteringen av uppdraget kan sammanfattas i följande punkter:

  • Ja, Tillväxtanalys förvaltar och utvecklar databasen och har i år genomfört uppdateringar av alla databasens delar. Databasen har fyllts på med aktuella och relevanta uppgifter inför PTS, länsstyrelsernas och Tillväxtanalys uppdragsredovisningar.
  • Ja, Tillväxtanalys genomför en kontinuerlig översyn av databasens innehåll för att vara relevant för alla användare. Avgränsningar och avvägningar görs kontinuerligt för att uppfylla såväl länsstyrelsernas behov av analysmaterial som Tillväxtanalys resursmässiga ramar.
  • Ja, Tillväxtanalys har analyserat data relaterade till grundläggande betaltjänster ur ett tillgänglighetsperspektiv. Analyserna utgör ett underlag för länsstyrelsernas och PTS arbete med att faktiskt säkerhetsställa tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. Ambitionen är att när det är möjligt avrapportera dessa tillsammans med utvecklingen för övrig service.
  • Ja, vi fortsätter att utveckla ett särskilt webbaserat gränssnitt för att länsstyrelsernas handläggare ska kunna tillgodogöra sig såväl data som analyser på ett intuitivt och effektivt sätt, och själva kunna bidra med uppdateringar och kvalitetsförbättringar i databasen. Utvecklingen av gränssnittet sker i dialog med företrädare för länsstyrelserna och Tillväxtverket.
  • Ja, vi försöker så långt det är möjligt samordna data om grundläggande betaltjänster med våra nuvarande åtaganden kring övrig kommersiell och offentlig service.

Analysresultat:

Knappt 38 000 personer av Sveriges befolkning har längre än 30 km till sitt närmaste kontantuttagställe. Närmare 53 000 personer har längre än 30 km till sin närmaste betalningsförmedling. Drygt 1 100 arbetsställen med kontantintensiv verksamhet har längre än 30 km till sitt närmaste serviceställe för dagskassehantering. Antalet serviceställen har minskat för samtliga dessa tre servicetyper sedan 2013. Däremot varierar förändringen i tillgänglighet till tjänsterna lokalt över hela landet.

En av huvudorsakerna till den generella nedgången i antalet serviceställen för betaltjänster mellan 2013 och 2014 kan härledas till Finansinspektionens beslut att dra in en operatörs tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet. Beslutet medförde direkt och indirekt att ett stort antal ombudsställen för olika betaltjänster stoppades i hela landet och att tillgängligheten till betaltjänster försämrades betydligt i dessa områden. Huvuddelen av verksamheterna hade inte återupptagits då årets inventeringsperiod av serviceställen för grundläggande betaltjänster avslutats. Det återstår därför att efter nästa inventeringstillfälle analysera den mera långsiktiga effekten av att en aktör förlorade tillståndet att bedriva sin verksamhet, samt att med detta fall som ett exempel, diskutera sårbarheten i infrastrukturen för grundläggande betaltjänster.

Tillgång till grundläggande betaltjänster – delrapport 5

Serienummer: PM 2014:26

Diarienummer: 2013/030

Ladda ner rapporten Pdf, 1.7 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev