Studieområde:

Kunskapsbaserat kapital kan mätas bättre

– en strategi för utveckling av datakällor

FoU, varumärkesuppbyggnad, organisationsutveckling och liknande har fått en allt större betydelse för framtida tillväxt. Tillväxtanalys menar att nuvarande data för kunskapsbaserat kapital har stora brister och föreslår hur förbättringar kan göras.

Investeringar gör företag i syfte att få en framtida avkastning som är större än investeringens kostnader. Kunskapsbaserat kapital (KBK) är investeringar i:

  • mjukvara och databaser (och förmåga att hantera dessa)
  • nya produkter och processer
  • bättre varumärkesuppbyggnad
  • effektivare organisation, externt och internt.

Näringslivet i Sverige karakteriseras alltmer av investeringar i dessa former av kapital vilket medför att utvecklingen av KBK-investeringar blir allt viktigare att följa, inte minst för att kunna utforma en tillväxtpolitik som är anpassad till dessa förhållanden.

I dag finns ingen myndighetsbaserad databas över KBK-investering­ar i Sverige. Rapporten bedömer att kvaliteten på det nuvarande dataunderlaget som sammanställts internationellt har sådana brister att jämförelser av investeringsnivåer över tid och mellan Sverige och andra länder är osäkra. Därför blir uppskattningar av investeringar­nas betydelse för ekonomisk tillväxt också osäkra. De datakällor som är användbara för internationella jämförelser begränsas till KBK-komponenterna mjukvara och FoU. Det främsta skälet är att nuvarande praxis bygger på att de olika komponenter som ingår i KBK har olika datakällor och till stora delar bygger på olika schabloner som inte har en säker empirisk grund. Internationell harmonisering av vilka data som är mest lämpliga att ta fram går långsamt framåt. För Sverige är dock läget gynnsamt för att med begränsade insatser få bättre uppskattningar för att mäta de olika KBK-investeringarna. Rapporten föreslår att ett fokus bör vara att ta fram data om KBK med hjälp av företagsundersökningar. Detta kan göras genom att utveckla tre befintliga undersökningar och initiera en ny undersökning av företagens organisation och personalutbildning. Dessa fyra undersökningar kan med SCB:s nuvarande urvals­metoder tillsammans möjliggöra samlade tidsserier och beskriva fördelningar av företagens KBK-investeringar.

Rapporten föreslår att SCB får i uppdrag och resurser att:

  • ta fram en arbetsplan för hur undersökningarna ska utformas i detalj med utgångspunkt i rapportens intentioner genom att
  • utveckla IT-undersökningarna så att de inkluderar investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter som reklam och marknadsundersökning
  • komplettera innovationsundersökningen (CIS) med en fråga som mäter ”övrigt utvecklingsarbete som inte är FoU-relaterat”
  • Planera för en ny undersökning som utgår från mätverktyget Meadow för att täcka investeringar i företagens sätt att organisera sig samt investeringar i personalutbildning
  • utveckla ett underlag för hur investeringsandelar, livslängder och deprecieringsmönster kan mätas för de olika KBK-komponenterna
  • utveckla undersökningarna i samråd med Tillväxtanalys.

Kunskapsbaserat kapital kan mätas bättre – en strategi för utveckling av datakällor

Serienummer: PM 2014:28

Diarienummer: 2014/003

Ladda ner rapporten

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev