Studieområde:

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi

– bilaga till slutrapporten

Tillväxtanalys har sedan 2012 löpande utvärderat regeringens miljöteknikstrategi. Detta pm är en bilaga till slutrapporten (Rapport 2015:02) och innehåller underlag för de bedömningar som presenteras där. Rapporten och bilagan bör läsas tillsammans.

Strategin för utveckling och export av miljöteknik (miljöteknik­strategin) antogs av regeringen 2011 för perioden fram till och med 2014. Strategins syfte är att förbättra förutsättningarna för framväxt och export av innovativ svensk miljöteknik. Regeringen har avsatt 400 miljoner kronor för insatser inom miljöteknikstrategin.

Regeringen gav i början av 2012 Tillväxtanalys i uppdrag att löpande utvärdera miljöteknikstrategin och de insatser som den omfattar. Syftet har varit att ge stöd i genomförandet av strategin samt bidra med kunskapsunderlag inför framtida satsningar. Inom ramen för uppdraget har vi publicerat fem tidigare rapporter.

Eftersom Tillväxtanalys uppföljning skett parallellt med genom­förandet av strategin har vår fokus i tidigare rapporter främst varit regeringsuppdragens utformning, samt förutsättningar hos de genomförande aktörerna. De flesta uppdragen är nu avslutade vilket innebär att vi nu kunnat göra en resultatuppföljning med fokus på potentialen att bidra till måluppfyllelse, additionalitet och långsiktigt tillvaratagande för de olika uppdragen inom strategin.

Detta pm är en bilaga till slutrapporten inom utvärderingsuppdraget. Det innehåller underlag för bedömningarna i huvudrapporten ”Utvärdering av regeringens miljöteknik-strategi: Syntesrapport och resultatuppföljning” (Tillväxtanalys, Rapport 2015:02). Rapporten och bilagan bör läsas tillsammans.

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi – bilaga till slutrapporten

Serienummer: PM 2015:03

Diarienummer: 2012/062

Ladda ner rapporten Pdf, 1.9 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev