Studieområde:

Offentliga finansieringsinsatser

– en jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier

Små och medelstora företag är betydelsefulla ur tillväxtsynpunkt men har i vissa fall svårt att få finansiering. Ett sätt att lösa denna motsättning är genom offentliga insatser. I detta pm jämför Tillväxtanalys erfarenheter från offentliga finansierings­­insatser – i form av lån, lånegarantier och riskkapital – i Danmark och Kanada.

Tillväxtanalys har haft regeringens uppdrag att sammanställa internationella erfarenheter av offentliga finansierings­insatser för små och medelstora företag. Detta pm redovisar erfarenheter från genomförda insatser i Danmark och Kanada och är ett komplement till regeringens egen utredning med syfte att kartlägga utbudet och efterfrågan av kapital för små och medelstora företag i Sverige.

Små och medelstora företag har i vissa fall svårt att få tillgång till finansiering samtidigt som de anses vara betydelse­fulla ur tillväxtsynpunkt. Intentionen med offentliga finansieringsinsatser är att lösa denna motsättning genom att bistå med finansiering till små och medelstora företag, vilket potentiellt kan skapa tillväxt för företagen och i samhället. Detta pm innefattar två offentliga finansieringsinsatser; kreditgaranti samt riskkapital.

Trots att Kanada och Danmark har olika kreditgarantisystem med avseende på kredit­garantinivåer samt premienivå så visar utvärderingar att statliga kreditgarantier behövs och har varit betydelsefulla för små och medelstora företags möjligheter att få tillgång till finansiering. Både Kanadas och Danmarks program är finansierade med statliga medel. Så kallade ”cost-benefit”-analyser i båda länderna visar dock på en tydlig vinst av programmen för ekonomin som helhet.

I såväl Danmark och Kanada som Sverige består offentligt riskkapital av både direkta och indirekta (”fond-i-fond”) investeringar. De som skiljer länderna åt är prioriteringen mellan dessa former. Kanada har tydligast valt att satsa mest på fond-i-fond-investeringar, men även Danmark går i denna riktning. Utvärderingar i samtliga länder visar på en risk för undanträngning av privat riskkapital och särskilt gäller detta när offentliga aktörer investerar direkt i företag. Det är därför önskvärt om satsningar sker genom indirekta investeringar. I samtliga länder är IKT, clean tech och life science prioriterade branscher för offentliga riskkapital­investeringar.

Offentliga finansieringsinsatser – en jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier

Serienummer: PM 2015:11

Diarienummer: 2015/077

Ladda ner rapporten Pdf, 794 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev