Studieområde:

Tillgång till grundläggande
betaltjänster

– slutrapport

Tillväxtanalys har helt tagit över den databas som Post- och telestyrelsen byggt upp som stöd för länsstyrelsernas arbete kring grundläggande betalservice. Det visar denna slutrapport som också analyserar hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster.

Regeringen har gett Tillväxtanalys uppdraget att förvalta och utveckla data om grund­läggande betaltjänster. I uppdraget ingår även att föreslå avgränsningar för de specificerade betaltjänster som ska analyseras, genomföra analyser samt tillgängliggöra dessa data och analyser för länsstyrelserna.

Avrapporteringen av uppdraget kan sammanfattas i följande punkter:

  • Ja, Tillväxtanalys förvaltar och utvecklar databasen och har i år genomfört upp­dateringar av alla databasens delar. Databasen har fyllts på med aktuella och relevanta uppgifter inför PTS, länsstyrelsernas och Tillväxtanalys uppdragsredovisningar.
  • Ja, Tillväxtanalys genomför en kontinuerlig översyn av databasens innehåll för att vara relevant för alla användare. Avgränsningar och avvägningar görs kontinuerligt för att uppfylla såväl länsstyrelsernas behov av analysmaterial som Tillväxtanalys resurs­mässiga ramar.
  • Ja, Tillväxtanalys har analyserat data relaterade till grundläggande betaltjänster ur ett tillgänglighetsperspektiv. Analyserna utgör ett underlag för länsstyrelsernas och PTS arbete med att faktiskt säkerhetsställa tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. Ambitionen är att fortsättningsvis avrapportera dessa tillsammans med utvecklingen för övrig service i den servicerapport som Tillväxtanalys publicerar vartannat år.
  • Ja, vi fortsätter att utveckla ett särskilt webbaserat gränssnitt för att länsstyrelsernas handläggare ska kunna tillgodogöra sig såväl data som analyser på ett intuitivt och effektivt sätt, och själva kunna bidra med uppdateringar och kvalitetsförbättringar i databasen. Utvecklingen av gränssnittet sker i dialog med företrädare för länsstyrelser­na och Tillväxtverket.
  • Ja, vi försöker så långt det är möjligt samordna data om grundläggande betaltjänster med våra nuvarande åtaganden kring övrig kommersiell och offentlig service. Här pågår ett arbete att harmonisera data i betaldatabasen med övriga servicedata.

Analysresultat

Drygt 30 000 personer av Sveriges befolkning hade längre än 30 km till sitt närmaste kontantuttagställe vid det fullständiga uppdateringstillfället i september 2015. Motsvarande siffra för kontantuttag efter en uppdatering av bankkassa i oktober är nästan 37 000 personer (till största delen beroende på Handelsbankens beslut att göra 95 av sina bank­kontor kontantlösa). Närmare 53 000 personer har längre än 30 km till sin närmaste betalningsförmedling. Drygt 1 100 arbetsställen med kontantintensiv verksamhet har längre än 30 km till sitt närmaste serviceställe för dagskasse­hantering. Antalet service­ställen har minskat för samtliga dessa tre servicetyper sedan 2013. Däremot varierar förändringen i tillgänglighet till tjänsterna lokalt över hela landet.

Den stora försämringen i tillgång och tillgänglighet till både kontantuttag och betalnings­förmedling som noterades (till följd av Finansinspektionens beslut att dra in Exchange Finans tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet) under 2014, förbättrades i hög grad under 2015. Även om servicen inte alltid återkom på samma platser som tidigare.

Tillgång till grundläggande betaltjänster – slutrapport

Serienummer: PM 2015:20

Diarienummer: 2013/030

Ladda ner rapporten Pdf, 2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev