Studieområde:

Forskning och innovation för omställning av energisystemet

– underlag till Rapport 2015:08

Detta PM består av fem underlagsrapporter. Dessa har tagits fram i samband med Tillväxtanalys uppdrag att analysera den del av Energimyndighetens verksamhet som finansieras av energiforskningsanslaget.

I uppdraget till Tillväxtanalys ingår att analysera resultat, mål, måluppfyllelse och, i den mån det är möjligt, även effekter som är konsekvenser av de stöd som Energimyndigheten finansierat.

En projektdatabas för att producera en helhetsbeskrivning

Kontigo AB har tagit fram en projektdatabas och beskrivit hur Energimyndighetens resurser fördelas på olika stöd. Ett antal projekt har granskats närmare med avseende på vilka resultat som förväntats och som uppkommit samt vilka mål som uppnåtts.

Demonstrationsanläggningar för test i stor skala

Damvad Analytics har analyserat några av de demonstrationsprojekt som Energimyndig­heten har finansierat med medel särskilt utpekade av Regeringen. Syftet med demonstra­torerna har varit att testa ny teknik i stor skala för att förbereda en kommersialisering av tekniken. Överlag har de tekniska kraven uppnåtts. Däremot är det svårare att bedöma bidraget till kommersialisering.

Kommersialiseringsstöd i form av villkorslån

Faugert & Co Utvärdering AB har analyserat den verksamhet vid Energimyndigheten som med villkorslån finansierat kommersialisering av nya produkter och tjänster. Syftet med lånen har varit att minska den tekniska risken och marknadsrisken. Utformningen av stöd­instrumentet är relativt unikt i Sverige. Det har inte varit möjligt att bedöma effekterna med en kontrafaktisk metod (se nedan).

Patentdatabas som underlag för framtida bedömningar

Ramböll har samlat in patentnummer för patent som uppkommit av Energimyndighetens finansiering. Sedan 2014 har Energimyndigheten valt att följa detta mer systematiskt. I analysen lyfts ett antal indikatorer för patent fram som är av särskilt intresse att följa för att kunna bedöma framtida effekter av Energimyndighetens finansiering.

Möjligheten för effektanalyser

Copenhagen Economics har undersökt möjligheten att genomföra kontrafaktiska analyser av effekter som uppstått till följd av Energi­myndighetens finansiering. De data som idag finns tillgängliga är inte tillräckliga för att en trovärdig analys ska kunna genomföras.

Forskning och innovation för omställning av energisystemet – underlag till Rapport 2015:08

Serienummer: PM 2015:21

Diarienummer: 2015/018

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.