Studieområde:

Profit dynamics and product market regulations in the OECD

Denna rapport undersöker sambandet mellan vinster, vinstdynamik och produktmarknadsregleringar inom OECD. Syftet är att undersöka sambandet mellan produktmarknadsregleringar och konkurrenstrycket i ekonomi, vilket har betydelse för hur vi ser på regleringar och dess ekonomiska konsekvenser.

Vinster och vinstdynamik avslöjar mycket om hur väl en ekonomi fungerar. Vinster och det så kallade vinstmotivet betraktas allmänt som en av de centrala drivkrafterna i en marknads­ekonomi. Tillsammans med konkurrens blir vinstmotivet en central drivkraft för entreprenörskap och innovationer som i sin tur driver ekonomisk utveckling och välfärd[1]. Att förstå vilka faktorer som bestämmer vinstdynamiken i ekonomin är därför viktigt för att förstå vilka faktorer som på sikt påverkar den ekonomiska utvecklingen och välståndet i en ekonomi.

Vinster som består över längre perioder kan antingen vara ett resultat av bristande konkurrens och någon form av ”monopolmakt”, eller så kan det vara ett resultat av entreprenörskap och företagens förmåga att generera innovationer som gör att de kan motstå konkurrens.

Joseph Schumpeter (1934) betraktade vinsterna som en konsekvens av att en entreprenör genom nya kombinationer och idéer introducerade innovationer som gav utrymme för vinster. I sitt numera klassiska verk ”Die Theorie der Wirtschaftslagen Entwicklung” beskriver Schumpeter ekonomisk utveckling som en dynamisk process karaktäriserad av ”kreativ förstörelse”. Schumpeter ger här en beskrivning av en dynamisk form av marknads­­ekonomi där jämvikten på produktmarknaden störs av innovationer. Dessa innovationer som entreprenören introducerar ger upphov till ”temporära” monopol, vilket i sin tur skapar incitament för andra entreprenörer att imitera vilket på sikt urholkar monopol­vinsten. Vinster som består över tiden är därför antigen ett resultat av entrepre­nörens (företagets) förmåga att generera innovationer och därmed stå emot konkurrensen eller så är det ett resultat av någon annan form av monopolmakt som upprätthålls av andra faktorer. Monopol kan till exempel vara en konsekvens av så kallade inträdesbarriärer som hindrar inträde av konkurrenter. En form av inträdesbarriärer är regleringar av olika slag vilka kan försvåra, eller till och med omöjliggöra, nyinträde på en marknad.

Konkurrens, och hur effektivt konkurrensen i en ekonomi verkar, har studerats flitigt av ekonomer och renderat mycket uppmärksamhet från beslutsfattare. Det finns till exempel välkända och starka ekonomiska argument som ligger till grund för konkurrenslag­stiftning: brist på konkurrens resulterar i alltför höga priser och att för lite av varan eller tjänsten produceras vilket leder till en lägre välfärd än vad som hade varit fallet om konkurrensen fungerat. Förbises dynamiken i vinster och dess bakomliggande bestämningsfaktorer finns det emellertid en risk att felaktiga ekonomisk-politiska slutsatser dras. Denna rapport syftar till att empiriskt undersöka sambandet mellan regleringar som barriärer för entreprenör­skap och konkurrens och dess effekter på vinstdynamik inom OECD.

[1] Se Eklund (red.) m.fl. (2015) för diskussion om vinstmotivet och i synnerhet vinsternas betydelse inom de så kallade välfärdssektorerna.

Profit dynamics and product market regulations in the OECD

Serienummer: PM 2015:26

Diarienummer: 2014/018

Ladda ner rapporten Pdf, 903.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev