Studieområde: Internationalisering

Regional handel och betydelsen av interregionala och globala värdekedjor för svenska län

Regional handel har stor betydelse för regioners sysselsättning, utveckling och konkurrenskraft. Tillväxt­analys analyserar i den här studien regionala handels­strukturer och betydelsen av extra­regionala värdekedjor som sträcker sig över flera län och till andra länder.

Denna studie använder regionaliserade input-output-tabeller för svenska län och en anpassad input-output-modell för att utforska den regionala handeln i Sverige och före­komsten av extraregionalt fragmenterade värdekedjor för svenska län (dvs. värdekedjor med interregional- eller internationell räckvidd). Studien ger en upp­skattning av hur stor del av den regionala produktionen och syssel­sättningen som är avhängig handeln med andra regioner i Sverige och utlandet, och hur handelsstrukturerna utvecklats mellan 1995 och 2003.

Resultaten visar att ungefär en tredjedel av länens produktions­värde utgörs av insatsvaror och tjänster som är importerade från andra län eller utlandet. För länens exportproduktion uppgår de importerade insatsvarorna ofta till 50 procent av exportvärdet. Regioner med relativt hög förädling har en relativt stor tjänste­sektor medan regioner med relativt låg förädling har en relativt stor tillverknings­sektor. Utlandsimporten har en något större betydelse än den regionala importen för de flesta länen. Den regionala importen ökar snabbare än utlandsimporten. Omkring hälften av regionernas produktion går på export till övriga Sverige och utlandet. Regioner med relativt stor tjänstesektor är mindre export­orienterade än regioner med en relativt stor råvaru- och tillverknings­sektor. I råvaru- och tillverkningssektorn går i vissa fall mer än 90 procent av länens produktion på export. Över tid har länen blivit mer exportorienterade. Sammantaget visar utvecklingen på en tilltagan­de specialisering och handel mellan länen och ökat deltagande även i globala värdekedjor.

Studien analyserar inte de bakomliggande faktorerna för den ökade regionala handeln och integrationen inom riket, eller dess implikationer för till exempel sysselsättning och produktivitet. Detta lämnas till framtida studier.

Regional handel och betydelsen av interregionala och globala värdekedjor för svenska län

Serienummer: PM 2016:02

Diarienummer: 2015/240

Ladda ner rapporten Pdf, 1.7 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev