Publicerad 27 april 2016

The Swedish Start-Up Firms of 1997

– Growth dynamics from a 14-year perspective

I detta PM har Tillväxtanalys valt att undersöka en kohort nystartade företag och följa deras utveckling under en förhållandevis lång tidsperiod. Syftet med studien är att fastställa hur många företag som överlever och uppvisar tillväxt.

Givet att innovation och produktiv entreprenörs­verksamhet har en avgörande betydelse för tillväxt ses nystartade och framgångsrika företag som en särskilt gynnsam del av ett lands ekonomi. Särskilt värdefulla är företag som inte bara uppvisar höga tillväxttakter, men som även lyckas överleva och upprätthålla denna tillväxt över en längre tidsperiod. Under denna tid genererar de en rad socio­ekonomiska fördelar såsom jobb och innovationer som introduceras på marknaden.

Tidigare forskning har visat att de allra flesta företagen inte över­lever på lång sikt, och att endast en bråkdel av överlevande företag hör till kategorin ”tillväxtmotorer.” Därför har de ägnats särskild uppmärksamhet med syftet att utröna vad som föranleder deras förekomst och överlevnad.

En stor andel av tidigare forskning kommit till slutsatsen att det i stort rör sig om en slump­mässig process. Dock har en väsentlig del av tidigare studier baserats på tvärsnittsdata, till skillnad från denna studie som använder longitudinell data som följer en specifik kohort av nystartade företag.

Denna studie

Detta PM följer 1997 års svenska nystartade företag och deras utveckling till och med 2011. Företagen kan grovt sett delas in i två kategorier. Den ena består av företag som knoppas av från ett existerande företag, dvs. spin-offs. Dessa företag har ofta redan starka kopplingar till marknaden när de bildas, och tidigare forskning tyder på att de står för majoriteten av den ekonomiska tillväxt som genereras av nya företag. Den andra kategorin består av företag med begränsad eller obefintlig marknadserfarenhet, vilket också omfattar akademiska spin-offs och företag där grundarna saknar tidigare anställning. Denna studie fokuserar på denna senare kategori av nystartade företag, eftersom det är dessa som sanno­likt kan hjälpas mest av statligt stöd för fortsatt överlevnad.

Resultat

PM:et följer 1997 års kohort av nystartade företag till och med år 2011, en period på 14 år. Av 19 232 nystartade företag överlever 1 517 hela perioden. Med andra ord överlever endast 8 procent av de ”genuint” nya företagen på lång sikt. Dessa överlevande företag har dock en lägre total omsättning än vad omsättningen var initialt för alla nystartade företag. En markerad tillväxt i gruppen överlevare sker omkring det tionde levnadsåret.

Överlag stödjer resultaten teorin att tillväxt spelar en viktig roll gällande företags chanser att överleva, och att tidig tillväxt är kopplad till överlevnad. Därutöver finner studien bevis för att de första åren efter grundandet är de allra mest riskfyllda för ett företag, och att chansen till överlevnad ökar med tilltagande ålder. Slutligen finner vi att företagens storlek och geografiska expansion inte uppvisar någon påtaglig effekt med hänseende till över­levnad, medan dotterbolag, något överraskande, påvisar lägre snarare än högre benägenhet att överleva.