Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Kunskapsöverföring för tillväxt

– Sambanden mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag

De små och medelstora företagen står för en stor del av jobbskapandet i Sverige. Denna rapport tyder på att rekrytering av specialister, särskilt från internationella bolag, är viktig för utvecklingen i små och medelstora företag och därmed för svensk tillväxt.

Denna rapport tyder på att rekrytering av nyckelkompetens är viktigt för produktiviteten hos svenska små och medelstora företag. De små och medelstora företagen som lyckas rekrytera specialister från väletablerade företag förefaller ha en särskilt gynnsam produktivi­tetsutveckling. Detta innefattar bland annat rekrytering av personal från multinationella företag och företag som deltar i utrikeshandeln.

Inledning

Ny personal kan förväntas ha kunskap och erfarenheter som är viktiga för den nya arbets­givaren. Nyanställda kan därmed bidra till att öka produktiviteten både hos andra anställda och hos företaget i sin helhet. Chefer och specialister som rekryteras av små och medel­stora företag borde vara betydelsefulla och dessa är därför i fokus i denna rapport. Dessa yrkesgrupper kan antas ha viktiga kunskaper som lättare kan få genomslag då de rekryteras till inflytelserika arbetspositioner i mindre företag. I rapporten lägger vi även stor vikt vid de nyanställdas bakgrund och beaktar exempelvis om de anländer ifrån multinationella eller inhemska företag.

Vi analyserar sambandet mellan nyanställda nyckelpersoner och företagens efterföljande produktivitetsutveckling och hur sambandet varierar med både yrkesroll och tidigare erfarenheter, detta för Sverige och över tidsperioden 2001–2010.

Resultat

Vi finner inget tydligt samband mellan nya chefer och produktivitets­utvecklingen. Istället förefaller övrig personal och i synnerhet specialister vara förknippade med ökad produktivitet.

Resultaten tyder på att ett mindre företag som rekryterar en specialist kan förväntas ha en 0,3-procentig produktivitets­ökning det efterföljande året. Motsvarande samband för övrig personal är 0,1 procent. Då vi beaktar de nyanställdas bakgrund finner vi att specialister som kommer från koncerner, multinationella företag eller utrikeshandeln verkar vara särskilt viktiga. Exempelvis förväntas ett företag som rekryterar en specialist från ett multinationellt företag eller ett företag i utrikeshandeln ha en enprocentig produktivitets­ökning – en mer än tre gånger så stor ökning som i grundfallet.

Sammanfattningsvis finner vi att nyrekryterade specialister förefaller bidra mer till före­tagens produktivitet än övriga nyanställda. Den nyanställdes bakgrund är av betydelse i sammanhanget och de små och medelstora företagen som lyckas rekrytera från etablerade företag tycks ha en särskilt gynnsam produktivitetsutveckling.

Slutsatser

Rapporten tyder på att rekrytering av specialister är viktigt för produktivitetsutvecklingen hos svenska små och medelstora företag. Särskilt betydelsefullt förefaller det vara med inflöde av personal från mer väletablerade företag. Då de små och medelstora företagen i Sverige står för en stor del av jobbskapandet i landet är det därför viktigt att överväga hur deras rekrytering av specialister kan underlättas.

Kunskapsöverföring för tillväxt – Sambanden mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag

Serienummer: PM 2016:12

Diarienummer: 2014/253

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev