Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Strategier för att hantera EU:s statsstödsregler

– fallstudier på energiområdet

Tillväxtanalys rapport om hanteringen av EU:s stats­stöds­regler beskriver och analyserar de politiska och organisatoriska strategier som Finland, Nederländerna, Storbritannien och Ungern tillämpat i samband med statsstödsförhandlingar inom miljö- och energiområdet.

Reglering av öppna marknader genomförs av olika anledningar. För utvecklingen av EU:s inre marknad är statsstödsregler viktiga för att undvika att nationella regelverk gynnar det egna landet. Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera de politiska och organisatoriska strategier som Finland, Nederländerna, Storbritannien och Ungern tillämpat i samband med specifika statsstöds­förhandlingar på miljö- och energiområdet. I rapporten redovisas sju olika statsstödsärenden i form av fallstudier.

Ambitionen har varit att i respektive fallstudie beskriva den politiska strategin i de berörda länderna och hur den har realiserats och implementerats. I analysen av de olika statsstödsärendena har olika faktorer identifierats, som har varit viktiga för att fall som varit tveksamma i uppfyllande av EU:s statsstödsregler ändå har fått godkännande av EU-kommissionen. I ett av de fall som presenteras har Kommissionen ännu inte fattat beslut. Vissa av de erfarenheter som beskrivs kan vara relevanta för och överförbara på svenska förhållanden.

De viktiga faktorer som framhålls av respondenterna i fallstudierna är:

  • Regeringen måste engagera sig för att göra ett fall till en framgång och det kan även vara viktigt att lyfta fram ärendet som en nationell angelägenhet.
  • Låta expertmyndigheten i princip ta ledningen och låta det regeringsdepartement med ansvar för statligt stöd vara kontaktpunkt mot Kommissionen.
  • Förklara om det finns särskilda nationella förutsättningar som skiljer sig från förutsättningarna i övriga Europa.
  • Från företagens sida bör de personer engagera sig som är tillräckligt nära de faktiska omständigheterna och som förstår de statliga stödreglerna.
  • Det anses viktigt att arbeta även med andra generaldirektorat (DG) än generaldirektoratet för konkurrensfrågor (DG COMP), särskilt i tekniska frågor som DG COMP inte har som expertområde.
  • Kommissionen uppskattar åtaganden eller bindande löften som innebär, eller kan innebära, ekonomiska fördelar för medlemsstaterna.
  • Vissa medlemsländer hanterar regelverket som en förhandlingsprocess. Landet kan därför direkt föreslå åtgärder om Kommissionen kommer med negativa besked.
  • Politiska påtryckningar kan hjälpa till där det fortfarande finns utrymme för ändringar.
  • Upphandling kan spela en roll när det finns frågor om huruvida ersättningen innehåller statligt stöd.

I de fall som involverar ägande eller starka ekonomiska intressen från icke-EU-länder tillkommer andra överväganden som försvårar ett godkännande från Kommissionen. Om sakfrågan dessutom handlar om kontroversiella frågor som kan stöta på politiskt motstånd utanför landets gränser blir hanteringen av den och dialogen med Kommissionen en annan.

Strategier för att hantera EU:s statsstödsregler – fallstudier på energiområdet

Serienummer: PM 2016:17

Diarienummer: 2016/140

Ladda ner rapporten

En del av kunskapsprojektet:

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.