Studieområde: Strukturomvandling

Decomposing value chains within Swedish multinationals

På 2000-talet ökade sysselsättningen i dotterföretagen till svenska multinationella företag kraftigt, huvud­sakligen i låginkomstländer. Vilka aktiviteter och arbets­uppgifter inom svenska MNF blir kvar i moderföre­tagen i Sverige när deras dotterföretag utomlands expanderar?

Multinationella företag (MNF) har varit starkt bidragande i den process som lett fram till ökad fragmentering av produktionen inom globala värdekedjor. På 2000-talet ökade sysselsättningen i dotter­företagen till svenska MNF kraftigt, medan sysselsättningen i moderföretagen i Sverige var mer eller mindre oförändrad. Dessutom, till skillnad från under 1990-talet när den största sysselsättningstillväxten skedde i dotterföretagen i höginkomstländer, ökade sysselsättningen under 2000-talet i dotterföretagen till svenska MNF huvudsakligen i låginkomstländer, exempelvis i Kina och i Central- och Östeuropa.

Samtidigt som vi uppmärksammat en ökning av andelen sysselsatta i dotterföretagen utom­lands har andelen kvalificerad arbetskraft, definierad som andel sysselsatta med eftergymnas­ial utbildning tre år eller mer, stigit snabbare i svenska MNF än i icke-MNF i Sverige. Detta är en utveckling som är förenlig med att svenska MNF behållit och expanderat sina mer kvalificerade aktiviteter i moderföretagen i Sverige, medan de flyttat ut sina mindre kvalificerade verksamheter till dotterföretagen utomlands. Ett rimligt utfall mot bakgrund av att det under 2000-talet är andelen sysselsatta i låginkomstländer, där lönerna för mindre kvalificerad arbetskraft är avsevärt lägre, som har vuxit.

Rutinartade arbetsuppgifter är aktiviteter där ett antal specifika, väldefinierade moment utförs, medan icke-rutinartade arbetsuppgifter är mera komplicerade verksamheter, som problemlösning eller beslutsfattande. Följaktligen tenderar icke-rutinartade arbetsuppgifter att vara alltför komplexa för att friktionsfritt kunna överföras till ett produktionsteam i ett annat land. Det innebär att rutinartade arbetsuppgifter är lättare att fragmentera geografiskt genom att de helt enkelt kan översättas till instruktioner som kan användas av producenter i andra länder. Det gör att vi förväntar oss att andelen icke-rutinartade arbetsuppgifter ökar i moderföretagen när MNF expanderar sina aktiviteter utomlands. I vad mån en arbetsuppgift är flyttbar (offshorable) avgörs till viss del av hur rutinartad den är. En annan faktor som bestämmer en arbetsuppgifts flyttbarhet (offshorablility) är i vilken utsträckning den kräver kontakter ansikte mot ansikte med andra än sina arbetskamrater utan att kvaliteten på det som produceras försämras. Det visar sig att icke-rutinartade arbetsuppgifter i stor omfatt­ning utförs av kvalificerad arbetskraft, medan flyttbara (offshorable) arbetsuppgifter tycks uträttas både av kvalificerad och mindre kvalificerad arbetskraft.

I rapporten undersöker vi sambandet mellan relativ efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, icke-rutinartade eller icke-flyttbara (non-offshoreable) arbetsuppgifter i moderföretagen i svenska MNF och deras sysselsättningsandelar i dotterföretagen utomlands 2001 till 2013. Vi finner att icke-rutinartade arbetsuppgifter och aktiviteter som uträttas av kvalificerad arbetskraft har behållits i moderföretagen i Sverige när dotterföretagen utomlands expan­derar. När vi skiljer på direktinvesteringar till hög- och låginkomstländer finner vi att offshoring till låginkomstländer tycks vara starkare relaterad till ökad efterfrågan på kvali­ficerad arbetskraft och icke-rutinartade arbetsuppgifter i moderföretagen i Sverige än offshoring till höginkomstländer. Däremot hittar vi inget samband mellan sysselsättnings­andelar i dotterföretagen utomlands och andelen icke-flyttbara arbetsuppgifter (non-offshorable tasks) i moderföretagen i Sverige. Det senare antyder att, även om det finns många jobb i MNF som är flyttbara utomlands (offshorable), betyder det inte att dessa behöver flytta. Kännetecken, som huruvida ett jobb innehåller många rutinartade arbetsuppgifter eller om det utförs av mindre kvalificerad arbetskraft, förefaller vara viktigare faktorer för i vad mån ett jobb flyttar utomlands än i vilken utsträckning det är flyttbart (offshorable).

Från skattningarna av den absoluta efterfrågan på kvalificerad och mindre kvalificerad arbetskraft noterar vi att ökad sysselsättning i låginkomstländer tycks minska efterfrågan på mindre kvalificerad arbetskraft i moderföretagen i MNF inom tillverkningsindustrin i Sverige (substitut). Detta står i kontrast till MNF i tjänstesektorn där ökad sysselsättning i dotterföretagen i höginkomstländer ökar efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i moderföretagen i Sverige (komplement).

Kort sagt, huvudslutsatsen av rapporten är att inom ramen för globala värdekedjor tenderar svenska MNF att i Sverige ha ökat sin specialisering på icke-rutinartade arbetsuppgifter och aktiviteter som utförs av kvalificerad arbetskraft och det rör sig om en utveckling som inte har varit ekonomisk försumbar.

Decomposing value chains within Swedish multinationals

Serienummer: PM 2016:19

Diarienummer: 2015/020

Ladda ner rapporten Pdf, 944.7 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev