Studieområde: Strukturomvandling

Towards a Swedish megafund for life science innovation

Den här rapporten visar hur en svensk megafond för life science-innovation, genom att applicera särskilda finansieringstekniker, skulle kunna skapa tillfredställan­de finansiering för uppstartsföretag i de tidiga skedena. Rapporten beskriver även hur andra länder överväger att etablera den här typen av finansieringsverktyg och pekar på flera aspekter som behöver utredas närmare innan implementering.

En växande och åldrande befolkning är direkt kopplat till en ökning av kroniska sjukdomar vilket bidrar till ökade kostnader för hälso- och sjukvård. Utan åtgärder kommer hälso- och sjukvårdens del av BNP i Sverige och många andra länder öka dramatiskt, vilket kommer att vara ohållbart. Innovation är centralt för att motverka denna utveckling och skapa en bättre och mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård samt äldrevård. Sverige har en stark tradition och kompetens inom alla segment av life science-industrin men under de senaste decennierna har tillflödet av riskkapital i de tidiga skedena minskat, vilket hämmat utvecklingen av nya life science-företag.

Denna explorativa studie undersöker huruvida en megafond skulle kunna fylla finansieringsgapet i svensk life science och därmed gynna innovation och tillväxt. Megafonden skulle använda finansieringstekniker såsom portföljteori, värdepapperisering och dynamisk hävstång för att finansiera ett stort antal projekt med stor risk och stor potential. Enligt teorin skulle megafondens storlek och struktur reducera risken samtidigt som den ger en betydande avkastning. Genom att megafonden kapitaliseras genom investeringar i både ägarandelar och obligationer öppnar den upp för investerare som traditionellt sett inte har investerat i tidiga skeden.

För att kartlägga lämpligheten och genomförbarheten av en svensk megafond för life science-innovation genomfördes 23 intervjuer med ledande personer från den svenska life science industrin, akademin, riskkapitalbolag, pensionsfonder samt hälso- och sjukvården.

Rapporten visar att en svensk megafond för life science-innovation har potential att brygga finansieringsgapet i de tidiga faserna. Megafonden tros även kunna främja disruptiva idéer genom att integrera kunskap från de olika life science-sektorerna och på så vis realisera en större del av landets innovationspotential. Rapporten visar hur ett antal länder nu implementerar, eller överväger att implementera, ”megafondsliknande” investerings­instrument och lyfter fram flera aspekter som behöver undersökas närmare innan en megafond kan implementeras. Bland annat bör framtida studier analysera fondens investeringsfokus, storlek, varaktighet och styrning samt vilka modeller som bör användas för att göra risk- och lönsamhetsprognoser.

Sammantaget anses etableringen av en svensk megafond för life science-innovation vara en läglig och genomförbar möjlighet att främja innovation, attrahera globala talanger och bidra till life science-sektorns konkurrenskraft och tillväxt.

Towards a Swedish megafund for life science innovation

Serienummer: PM 2017:11

Diarienummer: 2017/089

Ladda ner rapporten (på engelska) Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev