Studieområde: Grön omställning

Förbud och dess effekter på teknisk utveckling

– internationella erfarenheter av plastförbud

Produktion och användning av plast är förknippat med utsläpp av växthusgaser. Som ett led i att minska utsläppen har flera länder runt om i världen infört plastförbud. I den här omvärldsanalysen beskriver vi vilka effekter dessa förbud har haft på plastanvändandet. En huvudfråga har varit att beskriva vilka, om några, effekter de införda förbuden har haft på den tekniska utvecklingen mot hållbarare material.

Plast produceras framför allt av olja och förädlas av den petrokemiska industrin vilket innebär att användning av plast är förknippat med utsläpp av växthusgaser. Dessa utsläpp kan minskas genom i) teknisk utveckling mot hållbar plast, ii) substitution till andra material, iii) ökad återvinning (idag återvinns drygt 10 procent av plasten i Sverige) och iv) ökad återanvändning.

Syftet med den här omvärldsanalysen har varit att beskriva vilka effekter olika plastförbud har haft på ovanstående alternativ. Detta är motiverat eftersom ett plastförbud även diskuteras i Sverige. En huvudfråga i omvärldsanalysen har varit att beskriva vilka, om några, effekter de införda förbuden har haft på den tekniska utvecklingen mot hållbarare material.

Förbud mot plastpåsar är ett relativt vanligt styrmedel…

Litteraturgenomgången visar att det hösten 2017 hade införts förbud mot främst plastpåsar runt om i världen (42 länder), följt av ett antal förbud mot engångsförpackningar av plast (5 länder) samt slutligen ett förbud mot mikroplaster (1 land).

…men syftet har framförallt varit minskad nedskräpning

Vi kan se att plastanvändningen har kunnat minskas som en följd av förbuden. Minskningen har skett dels genom att andra material än plast har börjat användas till påsar och engångsförpackningar och dels för att kunder har valt att ta med egna påsar. Flertalet studier visar på vikten av att införa kompletterande avgifter på alternativa påsar för att styra mot en minskad användning av plastpåsar, för att på så sätt minska nedskräpningen. Men även för att gynna teknisk utveckling av hållbara plastprodukter kan det vara bra med avgift på alternativ för att skapa en marknad.

Vi ser också att de ekonomiska konsekvenserna av förbud mot plastpåsar är små för återförsäljare och kunder. Att exempelvis ersätta frigolitförpackningar för matförvaring med alternativa material har varit dyrare men kostnaden utgör bara under en procent av kostnaden för hämtmat.

Förbuden har inte lett till särskilt mycket teknisk innovation av plast

Förbuden har nästan enbart lett till substitution och minskad användning av plastpåsar, snarare än till teknisk innovation. Till detta finns det många skäl, men ett viktigt sådant är att det funnits redan existerande alternativ i form av till exempel tyg- och papperskassar. Detta har sannolikt även bidragit till att förbuden kunnat accepteras och att implemente­ringen av de flesta förbud fungerat.

Ett annat skäl till avsaknaden av teknisk innovation har varit att motivet för förbuden inte alltid främst har varit att minska klimatpåverkan utan snarare att minska nedskräpningen. Ur detta perspektiv har det varit lika dåligt med en plast från olja som bioplast.

Utveckling av bioplast behövs men förbud är nog inte lösningen

En hypotes under arbetet med rapporten har varit att förbud borde stimulera utveckling av nya plastmaterial. Analysen visar emellertid att förbudet inte lett till någon stor teknisk utveckling av mer klimatvänlig plast som exempelvis bioplast. Med tanke på att det varit möjligt att substituera plast mot andra material har det inte skapats några incitament för att utveckla innovationer som till exempel bioplast. Istället har förbuden snarast kommit att bli ett hinder för den utvecklingen. Önskas en utveckling av bioplast eller liknande material behövs istället andra statliga insatser som syftar till teknisk utveckling av bioplast som är fullt nedbrytbar, bland annat genom att bidra till att främja uppkomsten av så kallade nisch­marknader.

Förbud och dess effekter på teknisk utveckling – internationella erfarenheter av plastförbud

Serienummer: PM 2018:01

Diarienummer: 2016/236

Ladda ner rapporten Pdf, 746.1 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev