Studieområde: Innovationsförmåga

Fyra inkubatorers verksamhet och regionala samarbeten

Är en inkubators bidrag mer än effekterna i de inkuberade bolagen? I detta PM beskriver Tillväxtanalys hur fyra svenska inkubatorer i fyra regioner arbetar med att främja framväxten av nya kunskapsbaserade företag. Men vi studerar också hur man samarbetar med andra aktörer i främjande­systemet för att skapa en miljö som ger en god grund för att de inkuberade företagen ska kunna utvecklas och växa.

I rapporten beskrivs dels hur fyra svenska inkubatorer i fyra regioner arbetar med att främja framväxten av nya kunskapsbaserade företag, dels hur man samarbetar med andra aktörer i främjandesystemet för att skapa en miljö som ger en god grund för att dessa företag ska kunna utvecklas och växa.

Vi noterar att de fyra inkubatorerna bedriver en individuellt anpassad rådgivning från erfarna entreprenörer. Intensiteten, djupet och längden på rådgivningen är något som särskiljer inkubatorerna mot andra aktörers verksamheter. Inkubatorerna skiljer även ut sig genom att de väljer ut ett mindre antal bolag enligt mer specifika kriterier. Inkubatorerna framstår därmed ha en egen nisch i sin rådgivning för att hjälpa vissa typer av företag att växa. Denna specialisthjälp bedömer Tillväxtanalys utgör en egen inriktning i det svenska företagsfrämjande systemet.

Det andra syftet var att undersöka vilka aktörer som inkubatorn samarbetar med. Har de svenska inkubatorerna följt trenden som vuxit fram under 1990-talet att utgöra en länk mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer? Vår bedömning är att de fyra inkubatorer som undersökts tillhör denna tredje generation av inkubatorer. Framför allt genom ett starkt fokus på nätverkande, främst lokalt och nationellt, men för vissa även internationellt. Det tycks också som om en fungerande arbetsfördelning med andra främjandeaktörer har etablerats. Vi kan således inte konstatera någon större överlappning av aktörernas erbjudande till regionens bolag.

Samarbete med andra aktörer sker dock inte i inkubatorns kärnverksamhet utan i de ytterligare verksamheter som vuxit fram i inkubatorernas erbjudande, såsom att driva aktörsnätverk, initiera fondbolag, driva ängelnätverk, arrangera event och mässor samt knyta till sig experter. Syftet med dessa verksamheter är att öka inflödet av bolag till inkubatorn och stärka erbjudandet eller rådgivningen till bolagen. På vilka sätt inkubatorn fungerar som en länk till andra aktörer varierar dock, både vad gäller form och omfattning.

Till sist. Den relativt omfattande specialisthjälp som inkubatorerna erbjuder är reserverad för ett mindre antal bolag. För att inkubatorns insats ska komma till största möjliga nytta blir urvalet av bolag därför viktigt. Fallstudierna visar dock att de fyra inkubatorernas möjligheter att välja ut bolag skiljer sig åt i de olika kontexterna. Vi ser dock att de inkubatorer som finns i storstadsregioner och de som finns i landsortsregioner har liknande kärnverksamhet. Detta väcker nya frågor som inte besvaras här och handlar om huruvida inkubatorer ska finansieras på samma sätt och ha samma typ av verksamhet eller anpassas mer efter de regionala förutsättningarna?

Fyra inkubatorers verksamhet och regionala samarbeten

Serienummer: PM 2018:18

Diarienummer: 2018/057

Ladda ner rapporten Pdf, 659.7 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev