Studieområde: Internationalisering

Sveriges exportberoende – sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan

Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. När det går bra för omvärlden går det också bra för Sverige, och tvärtom. Syftet med denna rapport är att analysera Sveriges exportberoende och sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan, nationellt och på branschnivå. Vi utvecklar två modeller för analys och förhoppningen är att dessa verktyg ska underlätta för berörda departement och branscher att analysera utrikeshandelns risker. Ett nedladdningsbart Excelark för egen scenarioanalys medföljer rapporten.

Sverige är en liten öppen ekonomi med högt exportberoende. Exportberoendet är högst i tillverkningsindustrin där mer än 60 procent av förädlingsvärdet exporteras. Men även de primära näringarna och delar av tjänstesektor är i hög grad beroende av exporten, både direkt och indirekt som leverantörer av råvaror och tjänster till exportindustrin.

Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. Men ett starkt exportberoende gör oss även sårbara för fluktuationer i internationell efterfrågan. När det går bra för omvärlden går det också bra för Sverige, och tvärt om. Vår sårbarhet illustrerades särskilt tydligt under finanskrisen 2008–09 då exporten föll med 25 till 30 procent, med ökad arbetslöshet och fallande BNP som resultat.

Syftet med denna rapport är att analysera Sveriges exportberoende och sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan, nationellt och på branschnivå. Analysen är baserad på en global input-output modell byggd på OECD:s Trade in Value Added (TiVA) databas. Rapporten inleds med en kartläggning av näringslivets direkta och indirekta exportberoende. Därefter utvecklas två modeller för att analysera dels sårbarheten för specifika efterfrågechocker, dels riskerna med enskilda exportmarknader. Den förstnämnda modellen är implementerad i en Excelfil som kan laddas ner från Tillväxtanalys hemsida för analyser av olika scenarier som användaren själv kan definiera. Riskbedömningen av enskilda exportmarknader beräknas på basis av hur efterfrågan samvarierar med andra marknader där företagen är verksamma. Måttet är lånat från CAPM-modellen i finansiell ekonomi.

Förhoppningen är att dessa verktyg ska underlätta för berörda departement och branscher att analysera utrikeshandelns risker.

Sveriges exportberoende – sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan

Serienummer: PM 2019:04

Diarienummer: 2019/026

Ladda ner rapporten Pdf, 761 kB.
Ladda ner excelarket Excel, 78.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev