Publicerad 01 april 2019

Regional employment effects of MNE offshoring

Sysselsättningen har vuxit snabbare i stora städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) än regionala centra (mer än 100 000 invånare) och övriga regioner. Sysselsättningen i stora städer har under perioden 1997–2016 årligen ökat med i genomsnitt 2 procent, medan ökningen i regionala centra har varit 1 procent och i övriga regioner 0,5 procent.

Av rapporten framgår att den kvalificerade arbetskraften (med minst tre års eftergymnasial utbildning) är starkt koncentrerad till stora städer och att andelen kvalificerad arbetskraft har ökat snabbare i dessa regioner än i andra delar av landet. Ett liknande resultat, om än inte lika framträdande, har skett för de icke-rutinartade jobben.

I rapporten undersöker vi i vad mån de svenska multinationella företagen (MNF) har bidragit till denna utveckling. Vi studerar sambandet mellan en expansion utomlands − ökad sysselsättning i dotterföretagen i andra länder (offshoring inom MNF) − och sysselsättningen i moderföretagen i Sverige på regional nivå (i olika lokala arbets­marknads­regioner, LA-regioner). Våra resultat tyder på att offshoring och fragmentering inom svenska MNF är relaterade till en ökad koncentration av sysselsättningen till stora städer och att det finns ett samband mellan offshoring och att andelen kvalificerad arbetskraft och andelen icke-rutinartade jobb har ökat kraftigt i just dessa regioner.

Agglomeration, kunskapsöverföring och arbetskraftsrörlighet

En förklaring till att produktion och sysselsättning i svenska MNF, och då i synnerhet mer kvalificerad verksamhet och icke-rutinartade jobb, har lokaliserats till stora städer är att agglomerationseffekternas betydelse har tilltagit på senare år. Agglomeration leder till fler innovationer, förbättrad matchning på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller kvalificerad arbetskraft, samt underlättar kunskapsöverföring mellan individer och företag. Detta skapar positiva externaliteter i täta miljöer, vilka ofta förekommer i stora städer.

Dock har faktorer som skulle kunna motverka en divergens i ekonomisk tillväxt fått minskat genomslag på senare tid. Kunskapsöverföringen från högkvalificerade aktiviteter lokaliserade till de stora städerna till mindre kunskapsintensiva regioner tenderar att, på grund av bristande mottagarkapacitet, vara rutinartad och kodifierad.

Arbetskraftsrörlighet är en annan faktor som potentiellt kan motverka en tilltagande divergens mellan regioner. Den kvalificerade arbetskraften har bäst förutsättningar att ta till sig och utnyttja ny kunskap. Riktningen på den inhemska migrationen av kvalificerad arbetskraft mellan regioner inom Sverige går dock åt andra hållet − från mer perifera regioner till de stora städerna. Med andra ord förstärker den högutbildade befolkningens geografiska rörlighet den ojämna fördelningen av humantillgångar mellan regioner. Dessutom när det gäller den mindre kvalificerade arbetskraften har dess benägenhet att flytta mellan regioner minskat, bland annat till följd av ökade interregionala skillnader i bostadspriser.