Barn stoppar pengar i spargris som ser ut som buss

Studieområde: Kapitalförsörjning

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

För små och medelstora företag kan det vara en utmaning att få kredittillgång via banklån för investeringar och expansion. Lån via Almi Företagspartner kan här vara en kompletterande insats. I den här studien utvärderar vi företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner. Har en ökad tillgång till lokala bankkontor har betydelse för Almis kreditgivning?

Tillgång till krediter är avgörande för att företag ska kunna genomföra investeringar och expansioner som leder till tillväxt. För små och medelstora företag kan tillgången till krediter vara mera begränsad än för stora bolag. De har mindre eget kapital som kan användas som säkerhet vid ett banklån och mindre stabila kassaflöden. För banken innebär små lån till små företag mindre lönsamhet samtidigt som lånen utgör betydande risker. Almi Företagspartner kan därför fylla en viktig funktion för företagen då de kan komplettera de kommersiella banklånen eller låna ut på egen hand till företagen. I den här studien utvärderar vi företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner. Vi undersöker också om en ökad tillgång till lokala bankkontor har betydelse för Almis kreditgivning.

De företag som beviljas lån från Almi är små företag med i genomsnitt sex anställda. Låneverksamheten verkar alltså pricka rätt målgrupp utifrån verksamhetens uppdrag. Låneföretagen har lägre produktivitet, mindre eget kapital och högre skulder än övriga företag. Resultaten visar också att Almis lån ger bestående positiv effekt på företagens nettoomsättning och arbetsproduktivitet. Antalet anställda har däremot inte ökat.

En god lokal närvaro kan öka Almis kreditgivning till företagen. Inom ramen för den här studien har vi dock svårt att identifiera den kausala effekten av tillgången till lokala bankkontor. För att hantera utmaningen relaterar vi Almi Företagspartners lån till antalet bankkontor i det låntagande företagets kommun. Analysen visar att ett ökat antal bankkontor och bankanställda i en kommun samvarierar med hur stora kostnaderna är för små och medelstora företag att komplettera med ett Almi lån. Företagen tar ut större kompletterande lån med lägre ränta från Almi om det finns en god lokal närvaro av bankkontor. Dessa resultat bygger på en regressionsanalys av hur närvaron av lokala bankkontor påverkar storleken och räntan på lånet från Almi. Eftersom det inte är slumpmässigt hur många bankkontor det finns i en kommun används en instrumentvariabelmetod för att hantera denna felkälla. Då kommersiella bankkontor tycks spela en positiv roll för det lokala företagsklimatet kan det vara problematiskt att antalet bankkontor har minskat kraftigt de senaste decennierna. Samtidigt har nya alternativ till banklån tillkommit och det är inte möjligt att på basis av endast denna undersökning med säkerhet säga att företags tillgång till krediter har minskat ens i kommuner där det numera finns få bankkontor kvar.

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

Serienummer: PM 2019:11

Diarienummer: 2019/040

Ladda ner rapporten Pdf, 955.3 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev