Publicerad 20 juni 2019

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

God närvaro av banker och banktjänstemän ökar kredittillgången för de lokala företagen. Det visar Tillväxtanalys utvärdering av företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner AB.

Som en del av Tillväxtanalys ramprojekt ”Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?” har sambandet mellan närvaro av banker och banktjänstemän och lokala företags tillgång till krediter genom lån från Almi Företagspartner AB studerats.

Analysen visar att ett ökat antal bankkontor och bankanställda i en kommun leder till större lån med lägre ränta. Dessa resultat bygger på en regressionsanalys av hur närvaron av lokala bankkontor påverkar storleken och räntan på lånet från Almi. Eftersom det inte är slumpmässigt hur många bankkontor det finns i en kommun används en instrumentvariabelmetod för att hantera denna felkälla.

En god lokal närvaro kan öka företagens tillgång till krediter genom minskad asymmetrisk information och ökad konkurrens. Då tjänstemän på banken har kunskap om närliggande entreprenörer minskar riskerna med att låna ut pengar. Men en god närvaro av lokala bankkontor kan också vara ett tecken på att området är ekonomiskt välmående och har en stor tillväxtpotential, vilket gör det svårt att identifiera den kausala effekten av regionala bankkontor. För att hantera denna utmaning använder vi utlåningen från Almi Företagspartner och relaterar den till antalet bankkontor den kommun som företaget som lånar ifrån Almi befinner sig i. Eftersom Almi lånar ut pengar till företag som inte kan hela sitt lån hos en kommersiell bank så är det möjligt att se hur lokala bankkontor påverkar dessa företag och därigenom få en förståelse för hur viktiga lokala förhållanden är för kapitalmarknaderna.

Då kommersiella bankkontor tycks spela en positiv roll för det lokala företagsklimatet kan det vara problematiskt att antalet bankkontor har minskat kraftigt de senaste decennierna. Samtidigt har nya alternativ till banklån tillkommit och det är inte möjligt att på basis av endast denna undersökning med säkerhet säga att företags tillgång till krediter har minskat ens i kommuner där det numera finns få bankkontor kvar.